ROPS.PSO.3321.US.1.2016 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: ROPS.PSO.3321.US.1.2016.
Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych:
Część I – Praca z dzieckiem w ujęciu teorii więzi, w tym z zaburzeniami więzi,
Część II – Podstawy terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży.
Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

Termin i miejsce składania ofert:
1) Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii (pokój numer 120).
2) Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 25 października 2016 roku, o godzinie 10.00.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Kliknij tutaj