Zapytanie ofertowe na zakup zestawów komputerowych, oprogramowania, drukarek monochromatycznych i kolorowej

Przedmiot zamówienia: Zakup zestawów komputerowych, oprogramowania, drukarek monochromatycznych i kolorowej, podzielony na 4 części:
Część I – Zestawy komputerowe – 11 sztuk,
Część II – Oprogramowanie – 4 sztuki,
Część III – Drukarka kolorowa – 1 sztuka,
Część IV – Drukarki monochromatyczne – 9 sztuk.

Termin składania ofert: do dnia 30 września 2016 roku, do godziny 08:00

Opis kryteriów wyboru oferty: cena brutto – 100%

Wybór najkorzystniejszej oferty:

W powyższym postępowaniu najkorzystniejszą ofertę złożyli:
w części I zamówienia: SaleTech Sp. z o.o., ul. Łokietka 10, 59-700 Bolesławiec, za łączną cenę brutto: 29.260,00 zł
w części II zamówienia: F.H.U. KRAWO Wojciech Chanulak, ul. Grunwaldzka 8/8, 75-241 Koszalin, za łączną cenę brutto: 1.800,00 zł
w części III zamówienia: Przedsiębiorstwo Handlowe iCOD.pl, ul. Garncarska 9, 43-300 Bielsko Biała, za łączną cenę brutto:  1.708,47 zł
w części IV zamówienia: nie dotyczy

Uzasadnienie wyboru:
w części I zamówienia:  oferta spełnia warunki postawione w zapytaniu ofertowym z dnia 21 września 2016 roku oraz była najkorzystniejsza według kryterium: cena brutto – 100%
w części II zamówienia:  oferta spełnia warunki postawione w zapytaniu ofertowym z dnia 21 września 2016 roku oraz była najkorzystniejsza według kryterium: cena brutto – 100%
w części III zamówienia:  oferta spełnia warunki postawione w zapytaniu ofertowym z dnia 21 września 2016 roku oraz była najkorzystniejsza według kryterium: cena brutto – 100%
w części IV zamówienia:  nie dotyczy – do postępowania wpłynęła 1 oferta, która nie spełnia wymagań Zamawiającego dotyczących wagi oraz poboru mocy zaproponowanego przez Wykonawcę urządzenia. W rozdziale VI. Sposób przygotowania oferty, w punkcie 5 zapytania ofertowego Zamawiający zastrzegł, że niewypełnienie wszystkich wskazanych wymagań spowoduje nieprzyjęcie oferty w niniejszym postępowaniu i jej odrzucenie. Oferta taka nie będzie poprawiana i modyfikowana przez Zamawiającego. Postępowanie w niniejszej części zostanie ponownie ogłoszone.