Rekrutacja na szkolenie Współpraca w zespołach interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i grupach roboczych.

W dniach od 7 do 21 września 2016 roku do godz. 12.00 prowadzony będzie nabór zgłoszeń do udziału w bezpłatnym szkoleniu Współpraca w zespołach interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i grupach roboczych.

Szkolenie składa się dwóch modułów tematycznych:

  • MODUŁ I: Praktyczne aspekty funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy domowej (3 dni szkoleniowe);
  • MODUŁ II: Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy (1 dzień szkoleniowy).

Szczegółowy harmonogram poniżej:

Prowadzący:

Jarosław Polanowski – prawnik, Certyfikowany Specjalista Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, członek Rady ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wykładowca zagadnień przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ochrony dzieci przed przemocą w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, Prawnik “PRO BONO” za 2013 rok, wieloletni prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Daniel Mróz – od 1998 roku do chwili obecnej zaangażowany w pracę na rzecz Polskich organizacji pozarządowych w zakresie edukacji i profilaktyki patologii społecznych; od 2003 roku do dnia dzisiejszego współzałożyciel i Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Psychologów PROGRES Trener szkoleń psychospołecznych; członek założyciel ogólnopolskiego ruchu społecznego i Stowarzyszenia Mężczyźni przeciw Przemocy; Prezes Zarządu Fundacji na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy FENIKS – Członek Założyciel i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Superwizji Pracy Socjalnej; propagator i facylitator polskiego modelu programu dla sprawców przemocy w rodzinie; członek Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie również odpowiedzialny za jego obsługę administracyjną; Kierownik Ośrodka Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej; Członek Wojewódzkiego Zespołu Roboczego ds. opracowania wzorów dokumentacji Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych; trener i edukator specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie; członek Sieci “Chronimy Dzieci” pod Patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach rządowego programu “Bezpieczna i Przyjazna szkoła”

Grupa docelowa: członkowie zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz grup roboczych, w tym w szczególności pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia oraz organizacji pozarządowych.

Liczba miejsc: 45 (3 grupy po 15 osób).

Miejsce realizacji: Ośrodek szkoleniowy na terenie Katowic.

Terminy:

Grupa 1:

  • MODUŁ I: 28 – 30 września 2016 roku.
  • MODUŁ II: 3 października 2016 roku.

Grupa 2

  • MODUŁ I: 11 – 13 października 2016 roku
  • MODUŁ II: 14 października 2016 roku

Grupa 3

  • MODUŁ I: 22 – 24 listopada 2016 roku
  • MODUŁ II: 25 listopada 2016 roku

Organizatorem szkolenia jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – Dział Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Na szkoleniu bezpłatnie zapewniamy Państwu wyżywienie oraz materiały dydaktyczne.

Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu do miejsca realizacji zajęć.

Po zapoznaniu się z Zasadami rekrutacji oraz udziału w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego-Dział Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi prosimy osoby zainteresowane udziałem w w/w szkoleniu o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, znajdującego się poniżej, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji.

W razie pytań prosimy o kontakt z Lucyną Banasz lub Ewą Krzemińską pod numerem telefonu 32/ 730 68 66 lub 76.

Rekrutacja zakończona