Konsultacje projektu Wojewódzkiego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w województwie śląskim na lata 2016-2020

Informujemy, że rozpoczął się proces konsultacji projektu Wojewódzkiego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w województwie śląskim na lata 2016-2020. Projekt Programu został opracowany w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego przez interdyscyplinarny zespół ekspertów oraz przedstawicieli różnych środowisk i instytucji realizujących zadania w przedmiotowym obszarze (samorządu szczebla wojewódzkiego, powiatowego, gminnego; wymiaru sprawiedliwości; oświaty i organizacji pozarządowych). Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z projektem Programu oraz przekazania wszelkich uwag i propozycji na przygotowanym formularzu do dnia 30 września 2016 roku:

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kmaruszyj@rops-katowice.pl
  • pocztą tradycyjną na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice
  • osobiście – w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego przy ul. Modelarskiej 10 w Katowicach, w godzinach pracy Urzędu tj. 7.30-15.30.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w ww. konsultacjach.

Załączniki:

  1. Projekt Wojewódzkiego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w województwie śląskim na lata 2016-2020;
  2. Formularz zgłaszania uwag.