Wykonanie ekspertyzy w zakresie rekomendowanych działań i kierunków rozwoju podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w województwie śląskim

Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO. W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt 8.

Przedmiot zamówienia: wykonanie ekspertyzy w zakresie rekomendowanych działań i kierunków rozwoju podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w województwie śląskim w ramach projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania ofert: do dnia 27 lipca 2016 roku

Zamawiający:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice

Obowiązkowe wymagania wobec Wykonawcy:

 • Wykształcenie minimum pełne doktoranckie,
 • Praktyczna znajomość problematyki ekonomii społecznej i podmiotów funkcjonujących w trzecim sektorze, w szczególności na terenie województwa śląskiego,
 • Doświadczenie we współpracy z podmiotami ekonomii społecznej w zakresie rozwoju ES w województwie śląskim (wymagana współpraca z min. 2 podmiotami, w tym z co najmniej z jednym przez okres nie krótszy niż 3 lata),
 • Znajomość tematyki współpracy międzysektorowej, w szczególności na terenie województwa śląskiego,
 • Znajomość krajowych i wojewódzkich dokumentów strategicznych i programowych z zakresu ekonomii społecznej,
 • Posiadanie zdolności analitycznego myślenia,
 • Umiejętność trafnego wyciągania wniosków i opracowywania rekomendacji.

Załączniki:

 

Wybór najkorzystniejszej oferty: w wyżej wymienionym postępowaniu wybrano ofertę złożoną wspólnie przez dwie osoby fizyczne: Aldonę Frączkiewicz-Wronkę, Martynę Wronkę-Pośpiech.
Łączna wartość zamówienia brutto w złotych: 3 000,00 zł

Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia warunki postawione w zapytaniu ofertowym z dnia 18 lipca 2016 roku oraz była najkorzystniejsza według kryteriów:

 • Łączna cena brutto,
 • Wykształcenie,
 • Doświadczenie Wykonawcy w opracowaniu/współpracowaniu ekspertyz/ publikacji z obszaru ekonomii społecznej,
 • Doświadczenie we współpracy z podmiotami ekonomii społecznej.