Kolejna rekrutacja na szkolenia – zapraszamy!

W dniach od 20 czerwca 2016 roku do 29 czerwca 2016 roku prowadzony będzie nabór zgłoszeń na bezpłatne szkolenia, realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – Dział Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Uprzejmie prosimy, aby przed podjęciem decyzji o wysłaniu zgłoszenia na szkolenie, zapoznali się Państwo z Zasadami rekrutacji oraz udziału w pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego, zawierającymi informacje o kryteriach rekrutacji oraz o zasadach udziału w szkoleniach.

Informujemy, że w 2016 roku, w ramach danego naboru zgłoszeń, mogą Państwo aplikować na jeden temat szkoleniowy w wybranym przez siebie terminie. W przypadku przesłania większej liczby zgłoszeń, pod uwagę, w procesie rekrutacji, będzie brane zgłoszenie najaktualniejsze, przesłane jako ostatnie.

Obecny nabór zgłoszeń dotyczy 10 tematów szkoleniowych. Zapraszamy do zapoznania się z zagadnieniami merytorycznymi oraz trybem organizacyjnym proponowanych szkoleń (po kliknięciu w nazwę wybranego szkolenia, otworzy się PDF zawierający wszystkie aktualnie posiadane informacje, dotyczące szkolenia m.in. zakres tematyczny, godzinowy, miejsce realizacji oraz opis grupy docelowej szkolenia).

Poniżej znajduje się lista tematów szkoleniowych, które będą realizowane w ramach naboru w 2016 roku.

  1. Praktyczne aspekty funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych;
  2. Praca ze sprawcą przemocy w rodzinie z wykorzystaniem podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach;
  3. Praca z osobą doświadczającą przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym;
  4. Przemoc i alkohol – związek przyczynowo-skutkowy. Pomoc psychologiczna dla osób współuzależnionych w sytuacji przemocy w rodzinie;
  5. Przeciwdziałanie uzależnieniom – zadania i kompetencje Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
  6. Praca z młodzieżą zagrożoną uzależnieniem lub uzależnioną od narkotyków;
  7. Psychoprofilaktyka uzależnień;
  8. Dopalacze – profilaktyka, interwencja, działanie;
  9. Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – kurs I stopnia;
  10. Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach – praca z osobą uzależnioną.

Po zapoznaniu się z Zasadami rekrutacji oraz udziału w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego-Dział Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz opisem wybranego szkolenia, prosimy o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, znajdującego się poniżej, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerami telefonów 32 730 68 76 lub 32 730 68 72 lub adresem e-mail: szkolenia@rops-katowice.pl.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY