Nabór doradców do realizacji doradztwa specjalistycznego z zakresu ekonomii społecznej

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO. W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt 8

Przedmiot zamówienia:

Nabór wykonawców do realizacji doradztwa specjalistycznego z zakresu ekonomii społecznej realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego pn „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania ofert: do 20 kwietnia 2016 roku

Zamawiający:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice

Termin wykonania zamówienia:

II-IV kwartał 2016

Opis kryteriów wyboru oferty przy ocenie ofert:

 • Wykształcenie i odbyte szkolenia – 20%;
 • Doświadczenie zawodowe, w tym w prowadzeniu szkoleń lub doradztwa w określonym obszarze tematycznym – 20%;
 • Zawartość merytoryczna i koncepcyjna usługi wskazana w konspekcie – 20%;
 • Koszt przeprowadzenia doradztwa– 20%;
 • Rekomendacje potwierdzające wykonanie usług o takim samym lub podobnym zakresie, na które składają się przedstawione opinie i referencje lub/i analiza i ocena wcześniej realizowanych usług dla ROPS – 20%.

Załączniki:

 1. Pełna teść zapytania
 2. Wytyczne realizacji specjalistycznego doradztwa
 3. Zasady wyboru wykonawców
 4. Wzór konspektu doradztwa
 5. Wzór życiorysu
 6. Wzór umowy

Wybór najkorzystniejszej oferty w obszarze tematycznym nr 1 „Wprowadzenie ekonomii społecznej do dokumentów strategicznych”:

W wyżej wymienionym postępowaniu wybrano oferty złożone przez:

 • Pana Damiana Hamerlę w wymiarze 26 godzin zegarowych
 • Pana Krzysztofa Kacugę w wymiarze 18 godzin zegarowych

Wybór najkorzystniejszej oferty w obszarze tematycznym nr 2 „Stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych”:
W wyżej wymienionym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez:

 • Panią Barbarę Kunysz-Syrytczyk w wymiarze 37 godzin zegarowych

Wybór najkorzystniejszej oferty w obszarze tematycznym nr 3 „Tworzenie lokalnych planów rozwoju ekonomii społecznej”:
W wyżej wymienionym postępowaniu wybrano oferty złożone przez:

 • Pana Damiana Hamerlę w wymiarze 18 godzin zegarowych
 • Pana Krzysztofa Kacugę w wymiarze 10 godzin zegarowych

Wybór najkorzystniejszej oferty w obszarze tematycznym nr 4 „Wykorzystanie podmiotów ekonomii społecznej w projektach rewitalizacyjnych”:

W wyżej wymienionym postępowaniu nie wybrano oferty. Żadna ze złożonych ofert nie uzyskała minimalnej liczby punktów w procesie oceny merytorycznej.

Łączna wartość zamówienia brutto w złotych: 11.990,00 zł

Uzasadnienie wyboru ofert w obszarach tematycznych 1-3: oferty spełniły warunki postawione w zapytaniu ofertowym z dnia 5 kwietnia 2016 roku oraz były najkorzystniejsze według następujących kryteriów:

 • Wykształcenie i odbyte szkolenia,
 • Doświadczenie zawodowe, w tym w prowadzeniu szkoleń lub doradztwa w określonym obszarze tematycznym,
 • Zawartość merytoryczna i koncepcyjna usługi wskazana w konspekcie
 • Koszt przeprowadzenia doradztwa,
 • Rekomendacje potwierdzające wykonanie usług o takim samym lub podobnym zakresie, na które składają się przedstawione opinie i referencje lub/i analiza i ocena wcześniej realizowanych usług dla ROPS.

Doradztwo realizowane będzie w projekcie pn. „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

stopka_es