Nabór kandydatów do Komisji Eksperckiej oraz Śląskiej Rady ds. Seniorów.

Zgodnie z Zarządzeniem Marszałka Województwa Śląskiego nr 00074/2015 z dnia 9 listopada 2015 r. ogłoszone zostały dwa nabory kandydatur do:

 1. Śląskiej Rady ds. Seniorów,
 2. Komisji Eksperckiej oceniającej kandydatury do Śląskiej Rady ds. Seniorów.

Nie można jednocześnie ubiegać się o członkostwo w Komisji Eksperckiej i Śląskiej Radzie ds. Seniorów.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu powoływania, zasad, organizacji i trybu działania Śląskiej Rady ds. Seniorów, jak również Komisji Eksperckiej zamieszczono w Regulaminie Śląskiej Rady ds. Seniorów (do pobrania poniżej).

Wybór kandydatów do Komisji Eksperckiej i Śląskiej Rady ds. Seniorów będzie odbywał się przy uwzględnieniu subregionów województwa śląskiego (centralny, południowy, północny bądź zachodni), na terenie których zameldowani będą kandydaci. Osoby zainteresowane mogą sprawdzić, na terenie którego subregionu znajduje się ich miejsce zameldowania na liście Podział województwa śląskiego na subregiony (do pobrania poniżej).

Dodatkowych informacji w sprawach naborów udzielają pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego pod numerem telefonu 32/ 730 68 96.

Nabór do Śląskiej Rady ds. Seniorów

W naborze kandydatur do Śląskiej Rady ds. Seniorów mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 18 rok życia, są zameldowane na terenie województwa śląskiego, nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej oraz uczestniczą w pracach podmiotów działających na rzecz osób starszych i polityki senioralnej.

Osoby zainteresowane udziałem w pracach Śląskiej Rady ds. Seniorów proszone są o:

 • zapoznanie się z treścią ogłoszenia naboru kandydatur do Śląskiej Rady ds. Seniorów,
 • uzupełnienie Formularza zgłoszeniowego kandydata ubiegającego się o członkostwo w Śląskiej Radzie ds. Seniorów,
 • uzyskanie dwóch rekomendacji od instytucji lub osób cieszących się zaufaniem społecznym, zgodnie z przygotowanym wzorem.

Wszelkie niezbędne dokumenty – do pobrania poniżej. Termin zgłaszania kandydatur do Śląskiej Rady ds. Seniorów upływa w dniu 23 listopada 2015 r.

Nabór do Komisji Eksperckiej

W naborze przedstawicieli środowisk senioralnych do Komisji Eksperckiej oceniającej kandydatury do Śląskiej Rady ds. Seniorów, mogą wziąć udział osoby reprezentujące środowiska senioralne, które ukończyły 18 rok życia, są zameldowane na terenie województwa śląskiego, nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej i działają w stowarzyszeniu lub organizacji działającej na rzecz seniorów i polityki senioralnej.
Osoby zainteresowane udziałem w pracach Komisji Eksperckiej proszone są o:

 • zapoznanie się z treścią ogłoszenia naboru przedstawicieli środowisk senioralnych do Komisji Eksperckiej oceniającej kandydatury do Śląskiej Rady ds. Seniorów,
 • uzupełnienie Formularza zgłoszeniowego kandydata ubiegającego się o członkostwo w Komisji Eksperckiej oceniającej kandydatury do Śląskiej Rady ds. Seniorów.

Wszelkie niezbędne dokumenty – do pobrania poniżej. Termin zgłaszania kandydatur do Komisji Eksperckiej upływa w dniu 23 listopada 2015 r.

Śląska Rada ds. Seniorów będzie mieć charakter organu opiniująco-doradczego i inicjatywnego, działającego przy Marszałku Województwa Śląskiego. W jej skład będą wchodzić przedstawiciele środowisk senioralnych reprezentujących poszczególne subregiony województwa śląskiego. Za wybór jej członków odpowiadać będzie Komisja Ekspercka.

Śląska Rada ds. Seniorów będzie składać się z dwudziestu członków powołanych Zarządzeniem Marszałka Województwa Śląskiego. Rada będzie działać na zasadzie kadencyjności – kadencja Śląskiej Rady ds. Seniorów trwać będzie 3 lata.

Praca w Komisji Eksperckiej i Śląskiej Radzie ds. Seniorów będzie miała charakter społeczny. Członkom nie będzie przysługiwało wynagrodzenie, dieta ani zwrot kosztów podróży i innych kosztów związanych z pracą .

Utworzenie ww. Rady stanowi odpowiedź na dostrzegane konsekwencje postępującego starzenia się społeczeństwa regionu, wobec których konieczne jest zintensyfikowanie działań związanych z prowadzeniem regionalnej polityki senioralnej, opartej o aktywne starzenie się.

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Ogłoszenie naboru do KOMISJI EKSPERCKIEJ (PDF.)
 2. Ogłoszenie naboru do ŚLĄSKIEJ RADY DS. SENIORÓW (PDF.)
 3. Podział województwa śląskiego na subregiony (PDF.)
 4. Regulamin Śląskiej Rady ds. Seniorów (PDF.)
 5. Załączniki do wypełnienia dla kandydata na członka KOMISJI EKSPERCKIEJ (DOC.)
 6. Załączniki do wypełnienia dla kandydata na członka ŚLĄSKIEJ RADY DS. SENIORÓW (DOC.)