Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie polityki społecznej w 2015 roku – wzmocnienie działań na rzecz włączenia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób starszych

Uchwałą nr 1815/67/V/2015 z dnia 22 września 2015 roku Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie polityki społecznej w 2015 roku – wzmocnienie działań na rzecz włączenia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób starszych.

Serdecznie zapraszamy do składania ofert podmioty uprawnione (określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), prowadzące działania na rzecz włączenia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób starszych.

Informacje dotyczące wymogów formalnych, finansowych i merytorycznych określonych w ogłoszeniu konkursu oraz formularz oferty można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (I piętro pok. 121, 123, 125; tel.: 32/ 730 68 91 (74,93), e-mail: opa@rops-katowice.pl).