Rozstrzygnięcie naboru wniosków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie województwa śląskiego w 2015 roku.

W dniu 25 sierpnia 2015 roku uchwałą nr 1583/62/V/2015 Zarząd Województwa Śląskiego podjął decyzję o przyznaniu dotacji celowych dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie województwa śląskiego w 2015 roku.

Dotacje przeznaczono na realizację 7 zadań, których celem jest rozwój i modernizacja bazy materialnej podmiotów realizujących programy psychoterapii uzależnień i współuzależnień oraz udzielających indywidualnych świadczeń zapobiegawczo – leczniczych i rehabilitacyjnych osobom uzależnionym od alkoholu i członkom ich rodzin.

Przedsięwzięcie wpisuje się w realizację Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020 oraz Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2011-2015.

Podmioty, które uzyskały dotacje uprzejmie prosimy o przygotowanie i przesłanie celem konsultacji (na adres e-mail: opa@rops-katowice.pl) aktualnego harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania oraz formularza zawierającego informacje niezbędne do sporządzenia umowy dotacyjnej, a następnie ich przedłożenie wraz z aktualnymi kosztorysami inwestorskimi (2 egz. – o ile to możliwe, drukowanych dwustronnie).

Załączniki:

  1. lista dofinansowanych podmiotów
  2. formularz informacyjny
  3. harmonogram rzeczowo finansowy
  4. harmonogram finansowania
  5. informacja zbiorcza
  6. sprawozdanie