Rozstrzygnięcie naboru wniosków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie województwa śląskiego w 2015 roku.

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1471/59/V/2015 z dnia 11 sierpnia 2015 roku podjął decyzję o udzieleniu dotacji celowych dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie województwa śląskiego w 2015 roku.

Dotacje w łącznej kwocie 1 710 176,00 zł przeznaczono na realizację 7 zadań mających na celu wsparcie rozwoju oraz modernizacji bazy materialnej podmiotów prowadzących leczenie i rehabilitację osób uzależnionych od narkotyków lub używających narkotyków w sposób szkodliwy.
Przedsięwzięcie stanowi realizację Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020 oraz Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2011-2016.

Podmioty, które uzyskały dotacje uprzejmie prosimy o przygotowanie i przesłanie (na adres e-mail: opa@rops-katowice.pl) aktualnych harmonogramów rzeczowo-finansowych zadania oraz formularza zawierającego informacje niezbędne do sporządzenia umowy dotacyjnej, a także przedłożenie aktualnych kosztorysów inwestorskich (2 egz. – o ile to możliwe, drukowanych dwustronnie).
Załączniki:

  1. lista dofinansowanych podmiotów
  2. formularz informacyjny
  3. harmonogram rzeczowo finansowy
  4. harmonogram finansowania
  5. informacja zbiorcza
  6. sprawozdanie