Zaproszenie do udziału w szkoleniu nt.: Pomoc dziecku doświadczającemu przemocy w rodzinie – podejście interdyscyplinarne

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza do udziału w szkoleniu Pomoc dziecku doświadczającemu przemocy w rodzinie – podejście interdyscyplinarne.

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, w szczególności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy, organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, ochrony zdrowia, oświaty, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, instytucji, kościołów i związków wyznaniowych oraz organizacji pozarządowych, działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy.

Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy i umiejętności związanych z udzielaniem pomocy dziecku doświadczającemu przemocy w rodzinie.

Zakres tematyczny obejmuje następujące zagadnienia:

  • charakterystyka rodziny z problemem przemocy,
  • diagnoza sytuacji dziecka doświadczającego przemocy w rodzinie oraz dziecka będącego świadkiem przemocy,
  • ochrona prawna dziecka krzywdzonego,
  • przeprowadzanie interwencji oraz udzielanie pomocy dziecku krzywdzonemu,
  • stosowanie procedury „Niebieska Karta”,
  • kontakt z rodzicami stosującymi przemoc wobec dziecka,
  • kompetencje służb i budowanie lokalnego systemu wsparcia dziecku krzywdzonemu.

Udział w zajęciach jest nieodpłatny. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty przejazdu.

Szkolenie zostanie zrealizowane w ośrodku szkoleniowym na terenie Katowic, na przestrzeni 3 dni szkoleniowych (24 godziny dydaktyczne) w terminie między 15 a 19 grudnia 2014 roku. Szczegółowe informacje dotyczące terminu oraz miejsca realizacji przedsięwzięcia, zostaną przekazane po wyłonieniu wykonawców.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który zamieszczony jest poniżej. Nabór potrwa do dnia 28 listopada 2014 roku.

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane za pomocą poczty elektronicznej do dnia 1 grudnia 2014 roku. Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu na szkolenie nie decyduje kolejność zgłoszeń.

Dodatkowych informacji na temat szkolenia udzielają pracownicy ROPS pod numerem telefonu 32/ 730 68 91-92.