Zaproszenie do udziału w szkoleniu nt. Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza do udziału w szkoleniu nt. Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym.

Adresatami szkolenia są osoby zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, m.in. członkowie zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przedstawiciele oświaty, ochrony zdrowia, wymiaru sprawiedliwości, poradni pedagogiczno-psychologicznych, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, policji, straży miejskiej, a także członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów uzależnień.

Szkolenie obejmować będzie 7 godzin dydaktycznych zajęć, przeprowadzonych w ciągu jednego dnia.

Terminy realizacji szkolenia do wyboru:

  • 17 czerwca 2015 roku (I grupa)
  • 29 czerwca 2015 roku (II grupa)
  • 30 czerwca 2015 roku (III grupa)

Zakres tematyczny szkolenia obejmować będzie m.in. przedstawienie podstaw prawnych do skierowania sprawcy przemocy w rodzinie na leczenie odwykowe w trybie procedury Niebieskie Karty oraz w trybie karnym, omówienie podstawowych zmian w sposobie postępowania z osobami stosującymi przemoc w rodzinie wynikającychz nowelizacji Kodeksu Postępowania Karnego oraz Kodeksu Karnego wchodzącej w życie z dniem 1 lipca 2015 r., wskazanie na sposób gromadzenia materiału dowodowego na okoliczność związaną z uzależnieniem od alkoholu oraz stosowaniem przemocy w rodzinie, podstawy do skierowanie o ubezwłasnowolnienie osoby uzależnionej od alkoholu, praktyczne aspekty przeprowadzania procedury Niebieskie Karty w rodzinie z problemem alkoholowym, przybliżenie uczestnikom zmian wynikającym z ratyfikacji przez Polskę Konwencji Rady Europy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

Zajęcia prowadzić będzie Pan Grzegorz Wrona – prawnik specjalizujący się w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Szkolenia będą się odbywać w Katowicach w formie stacjonarnej (bez noclegu). Udział w zajęciach jest nieodpłatny. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty przejazdu.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu proszone są o wypełnienie i przesłanie (wyłącznie w formie elektronicznej) zamieszczonej poniżej karty zgłoszeniowej do dnia 5 czerwca 2015 roku. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane za pomocą poczty elektronicznej do dnia 10 czerwca 2015 roku. Liczba miejsc jest ograniczona.

Dodatkowych informacji na temat szkolenia udziela Pani Magdalena Mazur-Skrzyniarz pod numerem telefonu 32/ 730 68 92.