Formularz zgłoszeniowy

FORMULARZ ZGŁOSZENIA INSTYTUCJI DO UDZIAŁU W PROJEKCIE: „SZKOLENIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE KADR SYSTEMU WSPIERANIA RODZINY I PIECZY ZASTĘPCZEJ” PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym


Zgłoszenie do udziału w:
ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W SUPERWIZJI
DANE TELEADRESOWE INSTYTUCJI ZGŁASZAJĄCEJ
1Nazwa pracodawcy - instytucji zgłaszającej
2NIP instytucji
3Powiat
4Gmina
5Miejscowość
6Ulica
7Numer budynku
8Numer lokalu
9Kod pocztowy -
10Osoba do kontaktu
11Telefon kontaktowy (bez zera z przodu)
12Adres e-mail
13Uzasadnienie potrzeby wzięcia udziału w szkoleniu/superwizji:
14. Deklarowana liczba uczestników
Asystenci rodzin i inne osoby bezpośrednio zaangażowane w realizację zadań związanych ze wsparciem rodziny i pieczą zastępczą:
Kadra zarządzająca w ośrodkach systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej:
Pracownicy placówek opiekuńczo – wychowawczych:
15Deklarowana liczba godzin superwizji (od 10 do 30 godzin)

Data 18-06-2018 Podpis dyrektora/zastępcy instytucji zgłaszającej ...............................................

Po zakwalifikowaniu Państwa instytucji do udziału w superwizji, otrzymają Państwo link do formularza zgłoszeniowego dla uczestników. Formularze zgłoszeniowe uczestników należy złożyć wraz z oświadczeniem przed przystąpieniem do realizacji. Faktyczna liczba godzin superwizji może być inna od deklarowanej przez instytucję z uwagi na założenia projektu.

Zakwalifikowane instytucje zobowiązane są do udostępnienia sali, mogącej pomieścić wszystkich uczestników grupy.