Instrukcja do formularza:
  1. Prosimy o wypełnienie wszystkich aktywnych pól formularza – braki w formularzu zgłoszeniowym skutkują odrzuceniem formularza na etapie oceny formalnej.
  2. Uzupełniony formularz należy wysłać poprzez kliknięcie przycisku WYŚLIJ KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ znajdującego się na końcu formularza.
  3. Uprzejmie prosimy o nie przesyłanie formularzy zgłoszeniowych w formie papierowej.
  4. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji i zasad uczestnictwa znajdują się w Zasadach rekrutacji oraz udziału w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego-Dział Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

Dane instytucji zgłaszającej
1Nazwa instytucji
2Miejscowość
3Kod pocztowy
4Ulica, numer
5Telefon
Dane osoby zgłoszonej
1Imię
2Nazwisko
3Stanowisko
4Data urodzenia DD/MM/RRRR
5Staż pracy w obszarze związanym z tematyką szkolenia
6Wykształcenie
7Szczegółowe wykształcenie (tytuł naukowy, ukończona szkoła etc. np. magister pedagogiki, licencjat praca socjalna etc.)
8Telefon komórkowy osoby zgłaszającej się
9Adres e-mail
10 Proszę określić Pani/Pana poziom kwalifikacji zawodowych w obszarze szkoleniowym
PODSTAWOWY – nie uczestniczyłam/uczestniczyłem w żadnym szkoleniu z obszaru oferowanego wsparcia, z zakresu tematyki szkolenia posiadam podstawową wiedzę, która wymaga uzupełnienia
ŚREDNI – uczestniczyłam/uczestniczyłem w co najmniej jednym szkoleniu z obszaru oferowanego wsparcia, posiadam wiedzę w przedmiotowym zakresie na poziomie średnim, jednakże wymaga ona poszerzenia o nowe elementy;
ZAAWANSOWANY – uczestniczyłam/uczestniczyłem w co najmniej kilku szkoleniach z obszaru oferowanego wsparcia, posiadam znaczną wiedzę i umiejętności z obszaru tematyki szkolenia, które wymagają udoskonalenia
11Jestem członkinią/członkiem zespołu interdyscyplinarnego.
12Jestem członkinią/członkiem grup roboczych w ramach zespołów interdyscyplinarnych.
Oświadczam, iż podane przeze mnie informacje są zgodne z prawdą. Przyjmuję do wiadomości, że składanie oświadczeń niezgodnych ze stanem faktycznym podlega odpowiedzialności.
Oświadczam, iż zapoznałam/em się z treścią Zasad rekrutacji oraz udziału w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego- Dział Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i akceptuję zawarte tam zapisy.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, gromadzonych na potrzeby monitoringu, kontroli i ewaluacji szkoleń realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz.922).