Kategoria: Zapytania ofertowe

ROPS.PSO.3321.US.54.2018 – Przeprowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży – uczestników projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup usług polegających na przeprowadzeniu zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży – uczestników projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Celem zajęć jest w szczególności rozwijanie umiejętności interpersonalnych i inteligencji emocjonalnej uczestników, a także kształtowanie ich zdolności do radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Uczestnikami zajęć będą dzieci i młodzież zgłoszona do przysposobienia, przebywająca w placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej. Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz uczestników zajęć z poszczególnych placówek. Maksymalna liczba godzin do realizacji we wszystkich placówkach wynosi 200 godzin zegarowych. Liczba godzin zajęć socjoterapeutycznych prowadzonych w poszczególnych placówkach uzależniona będzie od ilości dzieci biorących w nich udział oraz ich potrzeb. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.54.2018 – Przeprowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży – uczestników projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.

ROPS.PSO.3321.US.51.2018 – Przeprowadzenie zajęć edukacyjno-terapeutycznych z elementami dogoterapii dla dzieci – uczestników projektu pn. Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup usług polegających na przeprowadzeniu zajęć edukacyjno-terapeutycznych z elementami dogoterapii dla dzieci – uczestników projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Uczestnikami zajęć są dzieci zgłoszone do przysposobienia przebywające w placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej. Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz uczestników zajęć z poszczególnych placówek. Celem zajęć edukacyjno-terapeutycznych z elementami dogoterapii jest wspieranie rozwoju dzieci w szczególności poprzez: naukę koncentracji; rozwijanie czynności intelektualnych, które stosuje się w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia; budowanie prawidłowych relacji społecznych oraz wspomaganie obniżania poziomu negatywnych emocji u dzieci; rozwijanie małej i dużej motoryki; rozwijanie zasobu słownictwa oraz zwiększenie aktywności i sprawności ruchowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.51.2018 – Przeprowadzenie zajęć edukacyjno-terapeutycznych z elementami dogoterapii dla dzieci – uczestników projektu pn. Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.

ROPS.PSO.3321.US.50.2018 – Turnus terapeutyczny dla dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi oraz ich rodzin organizowany w ramach projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wybór osób do realizacji turnusu terapeutycznego dla dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi oraz ich rodzin organizowanego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych. W skład przedmiotu zamówienia wchodzą: realizacja spotkania 1 (spotkania diagnostycznego) oraz realizacja turnusu terapeutycznego. Celem działania jest poszerzenie diagnozy, nauka samoregulacji, rozwijanie kompetencji społecznych oraz wspieranie rozwoju neuromotorycznego u przysposobionych dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi, związanym w szczególności z zespołem FAS, a także wyposażenie rodziców tych dzieci w wiedzę i umiejętności niezbędne do ich wychowania i prawidłowego wspierania rozwoju. Umożliwi ono również wymianę doświadczeń pomiędzy rodzicami dzieci dotkniętymi FAS i innymi zaburzeniami, a także wzmacnianie więzi pomiędzy dziećmi przysposobionymi a ich rodzicami oraz rodzeństwem.
Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.50.2018 – Turnus terapeutyczny dla dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi oraz ich rodzin organizowany w ramach projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych

Przygotowanie i publikacja artykułów prasowych poświęconych adopcjom dzieci w ramach projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 08 marca 2018 roku
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Pzp na podstawie art. 4 pkt 8

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, opracowanie i publikacja dwóch cykli artykułów prasowych poświęconych adopcjom dzieci (każdy cykl składający się z trzech artykułów, to jest łącznie 6 artykułów) w ramach projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Celem artykułów będzie przybliżenie czytelnikom problemów dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej i przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz zwiększenie możliwości znalezienia potencjalnych rodzin adopcyjnych gotowych przysposobić dzieci, w szczególności starsze oraz niepełnosprawne, a także rodzeństwa. Szczegółowe informacje zamieszczono w zapytaniu ofertowym.

czytaj dalej o: Przygotowanie i publikacja artykułów prasowych poświęconych adopcjom dzieci w ramach projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.

ROPS.PSO.3321.US.49.2018 – Kompleksowa diagnoza FAS dla dzieci – uczestników projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup usług polegających na przeprowadzeniu kompleksowej diagnozy FAS dla maksymalnie 25 dzieci do 4 roku życia – uczestników projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych. Celem zamówienia jest wspieranie rozwoju dzieci zgłoszonych do przysposobienia przebywających w placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz dzieci przysposobionych w szczególności poprzez zapewnienie im kompleksowej, interdyscyplinarnej diagnozy FASD. Realizacja kompleksowej diagnozy FAS musi się odbywać od poniedziałku do soboty, między godziną 08:00 a 20:00, w terminach uprzednio indywidualnie ustalonych z pracownikiem odpowiedzialnym za realizację działań projektu w ośrodkach adopcyjnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.49.2018 – Kompleksowa diagnoza FAS dla dzieci – uczestników projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych

ROPS.PSO.3321.US.48.2018 – Kompleksowa diagnoza FAS dla dzieci – uczestników projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup usług polegających na przeprowadzeniu kompleksowej diagnozy FAS dla maksymalnie 38 dzieci między 4 a 17 rokiem życia – uczestników projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych. Celem zamówienia jest wspieranie rozwoju dzieci zgłoszonych do przysposobienia przebywających w placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz dzieci przysposobionych w szczególności poprzez zapewnienie im kompleksowej, interdyscyplinarnej diagnozy FASD. Realizacja kompleksowej diagnozy FAS musi się odbywać od poniedziałku do soboty, między godziną 08:00 a 20:00, w terminach uprzednio indywidualnie ustalonych z pracownikiem odpowiedzialnym za realizację działań projektu w ośrodkach adopcyjnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.48.2018 – Kompleksowa diagnoza FAS dla dzieci – uczestników projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych

ROPS.PSO.3321.US.47.2018 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas kursu terapeutycznego dla rodzin organizowanego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi kursu terapeutycznego dla rodzin, który odbędzie się w następujących terminach:

  • od 18 do 20 maja 2018 roku (przewiduje się maksymalnie 23 osoby dorosłe oraz 15 dzieci w wieku od 6 do 10 lat),
  • od 01 do 03 czerwca 2018 roku (przewiduje się maksymalnie 23 osoby dorosłe oraz 15 dzieci w wieku od 6 do 10 lat).

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.47.2018 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas kursu terapeutycznego dla rodzin organizowanego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych

ROPS.PSO.3321.US.46.2018 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotyczące obsługi dwudniowych i trzydniowych zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych. Zamówienie zostało podzielone na 2 części:

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.46.2018 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych

ROPS.PSO.3321.US.45.2018 – Zakup usług medycznych dla dzieci zgłoszonych do przysposobienia i przysposobionych – uczestników projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup usług medycznych polegających na zapewnieniu konsultacji specjalistycznych dla dzieci zgłoszonych do przysposobienia oraz przysposobionych – uczestników projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Zamówienie zostało podzielone na siedem następujących części:

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.45.2018 – Zakup usług medycznych dla dzieci zgłoszonych do przysposobienia i przysposobionych – uczestników projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych

ROPS.PSO.3321.US.43.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkoleniowej polegającej na zrealizowaniu warsztatów pod nazwą Sztuka bycia razem – warsztaty dla małżeństw. Łącznie do realizacji jest 16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe) dla jednej grupy szkoleniowej. Liczba grup szkoleniowych: 1, licząca nie więcej niż 8 par, czyli 16 uczestników. Warsztaty mają służyć między innymi wzmacnianiu więzi pomiędzy małżonkami oraz poczucia bezpieczeństwa w związku, doskonaleniu jasnej i konstruktywnej komunikacji oraz umiejętności wspólnego rozwiązywania konfliktów
i problemów. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.43.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych

ROPS.PSO.3321.US.44.2018 – Superwizja grupowa realizowana w ramach projektu pod nazwą Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczenia superwizji grupowej dla:
a. Asystentów rodzin i innych osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację zadań związanych ze wsparciem rodziny i pieczą zastępczą,
b. Kadry zarządzającej w ośrodkach systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej,
c. Pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych,
organizowana w ramach projektu pod nazwą Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.44.2018 – Superwizja grupowa realizowana w ramach projektu pod nazwą Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

ROPS.PSO.3321.US.35.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkoleniowej polegającej na zrealizowaniu warsztatów pod nazwą ABC zdrowego żywienia – warsztat dla rodziców dzieci ze specjalnymi potrzebami żywieniowymi. Łącznie do realizacji jest 16 godzin dydaktycznych (łącznie 2 dni szkoleniowe) dla jednej grupy szkoleniowej. Liczba grup szkoleniowych: 2, każda licząca nie więcej niż 18 osób. Zatem łącznie do realizacji są 32 godziny dydaktyczne dla 2 grup szkoleniowych, czyli maksymalnie 36 osób. Celem warsztatów jest poszerzenie wiedzy rodziców na temat podstawowych potrzeb żywieniowych dzieci i młodzieży, wykazanie rodzajów nietolerancji pokarmowych u nich występujących, poruszenie problemu na linii zdrowie – moda w kwestii zasad żywienia oraz unaocznienie problemów z zaburzeniami odżywiania, a także ich różnych aspektów (psychiczne, społeczne). Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.35.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych

ROPS.PSO.3321.US.42.2018 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotyczące obsługi dwudniowych zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych. czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.42.2018 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.

ROPS.PSO.3321.US.39.2018 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi pięciu trzydniowych zajęć, które odbędą się w następujących terminach:
a) od 09 do 11 kwietnia 2018 roku (przewiduje się maksymalnie 42 uczestników zajęć, to jest 2 grupy po 21 uczestników każda),
b) od 09 do 11 maja 2018 roku (przewiduje się maksymalnie 42 uczestników zajęć, to jest 2 grupy po 21 uczestników każda),
c) od 06 do 08 czerwca 2018 roku (przewiduje się maksymalnie 42 uczestników zajęć, to jest 2 grupy po 21 uczestników każda),
d) od 20 do 22 czerwca 2018 roku (przewiduje się maksymalnie 42 uczestników zajęć, to jest 2 grupy po 21 uczestników każda),
e) od 04 do 06 lipca 2018 roku (przewiduje się maksymalnie 42 uczestników zajęć, to jest 2 grupy po 21 uczestników każda).
Łącznie przewiduje się maksymalnie 210 uczestników zajęć. Usługa obejmuje każdorazowo 2 noclegi oraz wyżywienie, na które składają się: 2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje i 5 przerw kawowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.39.2018 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

ROPS.PSO.3321.US.41.2018 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi dwóch trzydniowych zajęć, które odbędą się w następujących terminach:
a) od 16 do 18 maja 2018 roku (przewiduje się maksymalnie 21 uczestników zajęć),
b) od 06 do 08 czerwca 2018 roku (przewiduje się maksymalnie 21 uczestników zajęć).
Łącznie przewiduje się maksymalnie 42 uczestników zajęć. Usługa obejmuje każdorazowo 2 noclegi oraz wyżywienie, na które składają się: 2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje i 5 przerw kawowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.41.2018 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

ROPS.PSO.3321.US.40.2018 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi dwudniowych zajęć, które odbędą się od 28 do 29 maja 2018 roku. Przewiduje się maksymalnie 21 uczestników zajęć. Usługa obejmuje 1 nocleg oraz wyżywienie, na które składa się: 1 śniadanie, 2 obiady, 1 kolacja i 3 przerwy kawowe.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.40.2018 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

ROPS.PSO.3321.US.36.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkoleniowej polegającej na zrealizowaniu warsztatów pod nazwą Jak rozmawiać z dzieckiem o adopcji? Łącznie do realizacji jest 8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy) dla jednej grupy szkoleniowej. Liczba grup szkoleniowych: 2, każda licząca nie więcej niż 18 osób. Zatem łącznie do realizacji jest 16 godzin dydaktycznych dla 2 grup szkoleniowych, czyli maksymalnie 36 osób. Celem warsztatów jest udzielenie rodzicom wskazówek dotyczących tego, w jaki sposób rozmawiać z dzieckiem o adopcji. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.36.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.

ROPS.PSO.3321.US.38.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkoleniowej polegającej na zrealizowaniu warsztatów pod nazwą Budowanie tożsamości dziecka i poczucia własnej wartości. Łącznie do realizacji jest 8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy) dla jednej grupy szkoleniowej. Liczba grup szkoleniowych: 2, każda licząca nie więcej niż 18 osób. Zatem łącznie do realizacji jest 16 godzin dydaktycznych dla 2 grup szkoleniowych, czyli maksymalnie 36 osób. Celem warsztatów jest doskonalenie kompetencji rodzicielskich, obejmujących wsparcie w zakresie budowania tożsamości dziecka oraz jego pozytywnego obrazu siebie. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.38.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych

ROPS.PSO.3321.US.37.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkoleniowej polegającej na zrealizowaniu warsztatów pod nazwą O czym rodzic wiedzieć powinien – warsztaty z zakresu seksualności dzieci. Łącznie do realizacji jest 8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy) dla jednej grupy szkoleniowej. Liczba grup szkoleniowych: 2, każda licząca nie więcej niż 18 osób. Zatem łącznie do realizacji jest 16 godzin dydaktycznych dla 2 grup szkoleniowych, czyli maksymalnie 36 osób. Celem warsztatów jest poszerzenie wiedzy uczestników z zakresu seksualności dzieci, w tym kształtowanie umiejętności odróżniania zachowań seksualnych mieszczących się w normie od zachowań nieprawidłowych i właściwego reagowania w przypadku ich występowania.
Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.37.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.

ROPS.PSO.3321.US.34.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkoleniowej polegającej na zrealizowaniu szkolenia pod nazwą Agresja i autoagresja wśród dzieci i młodzieży – diagnoza i terapia. Szkolenie składa się z dwóch modułów. Moduł I pn. Agresja trwa 8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), moduł II pn. Autoagresja trwa 8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy). Zatem łącznie do realizacji jest 16 godzin dydaktycznych (łącznie 2 dni szkoleniowe) dla jednej grupy szkoleniowej. Liczba grup szkoleniowych: 2, każda licząca nie więcej niż 16 osób. Zatem łącznie do realizacji są 32 godziny dydaktyczne dla 2 grup szkoleniowych, czyli maksymalnie 32 osób. Szkolenie ma na celu przedstawienie przyczyn agresji i autoagresji wśród dzieci i młodzieży, a także omówienie metod postępowania z osobami, które przejawiają takie zachowania oraz form pomocy i terapii, które można wobec nich zastosować. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.34.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.

ROPS.PSO.3321.US.33.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkoleniowej polegającej na zrealizowaniu szkolenia pod nazwą Prowadzenie grup socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży.  Szkolenie trwa 16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe, każdy po 8 godzin dydaktycznych). Liczba grup szkoleniowych: 1, licząca nie więcej niż 20 osób. Celem szkolenia jest omówienie form i technik socjoterapii oraz przedstawienie zasad i metod prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.33.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.

ROPS.PSO.3321.US.29.2018 – Kurs terapeutyczny dla dzieci z nadpobudliwością psychoruchową z deficytem uwagi oraz ich rodzin organizowany w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest wybór osób do realizacji kursu terapeutycznego dla dzieci z nadpobudliwością psychoruchową z deficytem uwagi oraz ich rodzin organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.29.2018 – Kurs terapeutyczny dla dzieci z nadpobudliwością psychoruchową z deficytem uwagi oraz ich rodzin organizowany w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych

ROPS.PSO.3321.US.13.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkoleniowej polegającej na zrealizowaniu bloku szkoleniowego pod nazwą Warsztat pracy asystentów rodzin. Jeden blok szkoleniowy składa się z 5 modułów, każdy po 24 godziny dydaktyczne (3 dni szkoleniowe). Zatem łącznie jeden blok szkoleniowy trwa 120 godzin dydaktycznych/15 dni szkoleniowych. Jedna grupa szkoleniowa liczy nie więcej niż 20 osób. Łączna liczba grup szkoleniowych: 2. Łączna liczba osób: nie więcej niż 40. Łączna liczba godzin do realizacji: 240. Łączna liczba dni szkoleniowych: 30 dni (po 15 dni szkoleniowych na każdy blok). Celem realizacji szkolenia jest wzmocnienie kompetencji osób pracujących jako asystenci rodzin, poprzez zwiększenie wiedzy merytorycznej i metodycznej w zakresie wykonywanych zadań. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.13.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

ROPS.PSO.3321.US.32.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkoleniowej polegającej na zrealizowaniu szkolenia pod nazwą Zaburzenia psychosomatyczne u dzieci i młodzieży – diagnoza i terapia. Szkolenie trwa 16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe, każdy po 8 godzin dydaktycznych). Liczba grup szkoleniowych: 1, licząca nie więcej niż 20 osób. Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy uczestników na temat zaburzeń psychosomatycznych u dzieci i młodzieży, w tym mechanizmów ich powstawania, a także omówienie metod diagnozy i terapii zaburzeń o podłożu psychosomatycznym. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.32.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych

ROPS.PSO.3321.US.26.2018 – Obsługa prawna ośrodków adopcyjnych w ramach projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest zakup usług obsługi prawnej ośrodków adopcyjnych w ramach projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.26.2018 – Obsługa prawna ośrodków adopcyjnych w ramach projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.

ROPS.PSO.3321.US.31.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkoleniowej polegającej na zrealizowaniu szkolenia pod nazwą Prowadzenie grup wsparcia. Szkolenie składa się z dwóch części. Część I trwa 16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe, każdy po około 8 godzin dydaktycznych), część II trwa 24 godziny dydaktyczne (3 dni szkoleniowe). Zatem łącznie do realizacji jest 40 godzin dydaktycznych (łącznie 5 (2 + 3) dni szkoleniowych) dla jednej grupy szkoleniowej. Liczba grup szkoleniowych: 1, licząca nie więcej niż 20 osób. Celem szkolenia jest rozwój wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu prowadzenia grup wsparcia, czego rezultatem ma być lepsze przygotowanie do pracy w charakterze prowadzącego. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii.
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 21 lutego 2018 roku, o godzinie 10.00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załączniki w formie edytowalnej.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

  1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

ROPS.PSO.3321.US.28.2018 – Superwizja indywidualna i grupowa dla pracowników ośrodków adopcyjnych (psychologów i pedagogów) realizowana w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczenia superwizji indywidualnej i grupowej dla pracowników ośrodków adopcyjnych (psychologów i pedagogów) organizowana w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.28.2018 – Superwizja indywidualna i grupowa dla pracowników ośrodków adopcyjnych (psychologów i pedagogów) realizowana w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.

ROPS.PSO.3321.US.27.2018 – Przeprowadzenie zajęć edukacyjno-terapeutycznych z elementami dogoterapii dla dzieci – uczestników projektu pn. Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup usług polegających na przeprowadzeniu zajęć edukacyjno-terapeutycznych z elementami dogoterapii dla dzieci – uczestników projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.  Celem zajęć edukacyjno-terapeutycznych z elementami dogoterapii jest wspieranie rozwoju dzieci w szczególności poprzez: naukę koncentracji; rozwijanie czynności intelektualnych, które stosuje się w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia; budowanie prawidłowych relacji społecznych oraz wspomaganie obniżania poziomu negatywnych emocji u dzieci; rozwijanie małej i dużej motoryki; rozwijanie zasobu słownictwa oraz zwiększenie aktywności i sprawności ruchowej. Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne z elementami dogoterapii będą odbywać się w Domu Dziecka z siedzibą w Bytomiu przy Placu Jana 13. Zamawiający zapewni salę do realizacji zajęć. Łączna liczba zajęć edukacyjno-terapeutycznych: 5 spotkań po 50 minut każde, dla maksymalnie 13 dzieci w wieku 8-13 lat (1 grupa). Zajęcia mają odbywać się cyklicznie, to znaczy co około 2 tygodnie. Dokładny harmonogram zajęć edukacyjno-terapeutycznych zostanie uzgodniony z wybranym Wykonawcą po podpisaniu umowy. Wykonawca zapewni materiały oraz pomoce szkoleniowe/dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć edukacyjno-terapeutycznych.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.27.2018 – Przeprowadzenie zajęć edukacyjno-terapeutycznych z elementami dogoterapii dla dzieci – uczestników projektu pn. Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.

ROPS.PSO.3321.US.25.2018 – Zakup usług medycznych dla dzieci zgłoszonych do przysposobienia i przysposobionych – uczestników projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup usług medycznych polegających na zapewnieniu konsultacji specjalistycznych dla dzieci zgłoszonych do przysposobienia oraz przysposobionych – uczestników projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego:

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.25.2018 – Zakup usług medycznych dla dzieci zgłoszonych do przysposobienia i przysposobionych – uczestników projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych

ROPS.PSO.3321.US.24.2018 – Zakup usług medycznych dla dzieci zgłoszonych do przysposobienia i przysposobionych – uczestników projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup usług medycznych polegających na zapewnieniu konsultacji specjalistycznych dla dzieci zgłoszonych do przysposobienia oraz przysposobionych – uczestników projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego:

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.24.2018 – Zakup usług medycznych dla dzieci zgłoszonych do przysposobienia i przysposobionych – uczestników projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.