Kategoria: Zapytania ofertowe

ROPS.PSO.3321.US.49.2017 – Wybór wykonawcy do realizacji doradztwa specjalistycznego z zakresu ekonomii społecznej z obszaru tematycznego „Zlecanie realizacji zadań publicznych podmiotom ekonomii społecznej” w ramach projektu pn. Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji doradztwa specjalistycznego z zakresu ekonomii społecznej z obszaru tematycznego „Zlecanie realizacji zadań publicznych podmiotom ekonomii społecznej” w wymiarze 15 godzin zegarowych w ramach projektu pod nazwą Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach. Doradztwo będzie realizowane w formie mobilnej, to znaczy w miejscu pracy poszczególnych uczestników doradztwa, na terenie całego województwa śląskiego.
Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.49.2017 – Wybór wykonawcy do realizacji doradztwa specjalistycznego z zakresu ekonomii społecznej z obszaru tematycznego „Zlecanie realizacji zadań publicznych podmiotom ekonomii społecznej” w ramach projektu pn. Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach

ROPS.PSO.3321.US.44.2017 – Superwizja grupowa dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych realizujących procedury „Niebieskie Karty” organizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczenia superwizji grupowej dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych realizujących procedurę „Niebieskie Karty” z terenu województwa śląskiego. Celem superwizji jest doskonalenie i umacnianie zasobów wiedzy merytorycznej, umiejętności zawodowych oraz kompetencji interpersonalnych członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych realizujących procedurę „Niebieskie Karty”.
Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Zapytaniu Ofertowym.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.44.2017 – Superwizja grupowa dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych realizujących procedury „Niebieskie Karty” organizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ROPS.PSO.3321.US.50.2017 – Wybór osoby do realizacji diagnoz i terapii logopedycznych w Wodzisławiu Śląskim dla dzieci zgłoszonych do przysposobienia i przysposobionych – uczestników projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wybór osoby do realizacji na terenie miasta Wodzisław Śląski diagnoz i terapii logopedycznych dla dzieci zgłoszonych do przysposobienia i przysposobionych – uczestników projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Usługa powinna zostać zrealizowana w wymiarze maksymalnie 100 godzin zegarowych do dnia 30 listopada 2017 roku, w miejscu (gabinecie) wskazanym przez Wykonawcę.
Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Zapytaniu Ofertowym.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.50.2017 – Wybór osoby do realizacji diagnoz i terapii logopedycznych w Wodzisławiu Śląskim dla dzieci zgłoszonych do przysposobienia i przysposobionych – uczestników projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ROPS.PSO.3321.US.46.2017 – Terapia psychologiczna dla dzieci oraz rodzin z dziećmi – uczestników projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup usług psychologicznych dla dzieci oraz rodzin z dziećmi – uczestników projektu pn. Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych podzielony na 3 części:
a. Część I – Psychoterapia dla dzieci zgłoszonych do przysposobienia na terenie miasta Częstochowa,
b. Część II – Indywidualna terapia psychologiczna na terenie miasta Chorzów,
c. Część III – Terapia rodzin i dzieci zgłoszonych do przysposobienia na terenie miasta Katowice.
Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.46.2017 – Terapia psychologiczna dla dzieci oraz rodzin z dziećmi – uczestników projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Wybór realizatora kampanii informacyjno-promocyjnej na temat ekonomii społecznej w ramach projektu pod nazwą Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych na podstawie art. 4 pkt 8

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej w ramach projektu pod nazwą Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim obejmującej:
a) wyprodukowanie oraz wyemitowanie audycji radiowych,
b) przygotowanie filmu informacyjno-promocyjnego na temat Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny”,
c) przygotowanie i wydrukowanie broszury informacyjnej w formie tryptyku.

czytaj dalej o: Wybór realizatora kampanii informacyjno-promocyjnej na temat ekonomii społecznej w ramach projektu pod nazwą Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim

ROPS.PSO.3321.US.48.2017 – Organizacja wizyty studyjnej realizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na kompleksowej organizacji czterodniowej wizyty studyjnej zawierającej jako główne miejsca realizacji wizyty Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej DOBRA ROBOTA z siedzibą w Gdańsku (80-830) przy ulicy Długi Targ 39/40 oraz Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej z siedzibą w Debrznie (77-310) przy ulicy Ogrodowej 26. Przedmiotowa usługa ma być zrealizowana dla grupy liczącej do 13 uczestników i ma obejmować: świadczenie usługi transportowej, noclegowej, restauracyjnej, ubezpieczeniowej oraz organizacji wizyty z podziałem na część merytoryczną i dobre praktyki. Wizyta studyjna organizowana jest w ramach projektu pod nazwą Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.48.2017 – Organizacja wizyty studyjnej realizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim.

ROPS.PSO.3321.US.45.2017 – Wybór osób prowadzących warsztaty weekendowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług szkoleniowych obejmujących zrealizowanie:

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.45.2017 – Wybór osób prowadzących warsztaty weekendowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.

ROPS.PSO.3321.US.43.2017 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi dwudniowych zajęć, które odbędą się w terminie od 04 do 05 września 2017 roku. Przewiduje się maksymalnie 21 uczestników zajęć. Zajęcia obejmują 1 nocleg oraz wyżywienie, na które składają się: 1 śniadanie, 2 obiady, 1 kolacja i 3 przerwy kawowe oraz udostępnienie zaplecza szkoleniowego i sprzętu podczas zajęć – jedna sala mieszcząca do 25 osób dostępna w obydwa dni zajęć.
Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.43.2017 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Zapytanie ofertowe z dnia 21 lipca 2017 roku dotyczące zapewnienia animacji dla dzieci w ramach pikniku rodzinnego, który odbędzie się w dniu 3 września 2017 roku w Częstochowie, na terenie Parku Lisiniec.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt. 8

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie animacji dla dzieci w ramach pikniku rodzinnego, który odbędzie się w dniu 3 września 2017 roku w Częstochowie, na terenie Parku Lisiniec. czytaj dalej o: Zapytanie ofertowe z dnia 21 lipca 2017 roku dotyczące zapewnienia animacji dla dzieci w ramach pikniku rodzinnego, który odbędzie się w dniu 3 września 2017 roku w Częstochowie, na terenie Parku Lisiniec.

ROPS.PSO.3321.US.42.2017 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług szkoleniowych obejmujących zrealizowanie:

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.42.2017 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.

Wykonanie 300 egzemplarzy edukacyjnej gry planszowej „Ekonomia Społeczna” na bazie istniejącego projektu utworzonego w ramach projektu pod nazwą Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt. 8

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 300 egzemplarzy edukacyjnej gry planszowej „Ekonomia Społeczna” na bazie istniejącego projektu, utworzonego w ramach projektu pn. Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. czytaj dalej o: Wykonanie 300 egzemplarzy edukacyjnej gry planszowej „Ekonomia Społeczna” na bazie istniejącego projektu utworzonego w ramach projektu pod nazwą Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim.

ROPS.PSO.3321.US.40.2017 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na zrealizowaniu szkolenia pod nazwą Problematyka zaburzeń rozwojowych i emocjonalnych u dzieci – diagnoza i terapia w wymiarze 24 godzin dydaktycznych dla 1 grupy (około 20 osób w grupie). Łączna liczba grup: 2. Łączna liczba godzin: 48. Łączna liczba dni szkoleniowych: 6. Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu zaburzeń rozwojowych i emocjonalnych dzieci ze szczególnym uwzględnieniem metod diagnozy i możliwości terapeutycznych.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.40.2017 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.

ROPS.PSO.3321.US.38.2017 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu cyklu trzech szkoleń realizowanych w formie warsztatów pod nazwą Zaburzenia więzi u dzieci – teoria, diagnoza i kierunki terapii w łącznym wymiarze 72 godzin dydaktycznych, realizowanego na terenie miasta Katowice. czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.38.2017 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.

ROPS.PSO.3321.US.41.2017 – Wybór osoby do realizacji działań w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wybór jednej osoby do realizacji działań w ramach projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych w Diecezjalnym Ośrodku Adopcyjnym w Sosnowcu. czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.41.2017 – Wybór osoby do realizacji działań w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

ROPS.PSO.3321.US.39.2017 – Wybór osób do realizacji diagnoz i terapii logopedycznych dla dzieci zgłoszonych do przysposobienia i przysposobionych – uczestników projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wybór osób do realizacji diagnoz i terapii logopedycznych dla dzieci zgłoszonych do przysposobienia i przysposobionych – uczestników projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach. czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.39.2017 – Wybór osób do realizacji diagnoz i terapii logopedycznych dla dzieci zgłoszonych do przysposobienia i przysposobionych – uczestników projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

ROPS.PSO.3321.US.36.2017 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia w formie warsztatu pod nazwą Rozpoznawanie wzorów picia i podejmowanie interwencji wobec pacjentów pijących alkohol ryzykownie i szkodliwie w wymiarze 28 godzin dydaktycznych, realizowanego w Katowicach.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.36.2017 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

ROPS.PSO.3321.US.35.2017 – Wybór osób prowadzących blok szkoleniowy pod nazwą Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu bloku zajęć składającego się z trzech szkoleń w formie warsztatów i dwóch seminariów pod nazwą Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym w łącznym wymiarze 142 godzin dydaktycznych, realizowanego na terenie województwa śląskiego.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.35.2017 – Wybór osób prowadzących blok szkoleniowy pod nazwą Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ROPS.PSO.3321.US.37.2017 – Wybór osób prowadzących cykl szkoleniowy pod nazwą System wsparcia dzieci i młodzieży realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu cyklu czterech szkoleń w formie warsztatów pod nazwą System wsparcia dzieci i młodzieży w łącznym wymiarze 86 godzin dydaktycznych, realizowanego na terenie województwa śląskiego. czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.37.2017 – Wybór osób prowadzących cykl szkoleniowy pod nazwą System wsparcia dzieci i młodzieży realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Zapytanie ofertowe – Dokonanie oceny prawidłowości opracowania przez podmioty prowadzące działalność leczniczą na terenie województwa śląskiego przedkładanych do wniosków o udzielenie dotacji 18 kosztorysów inwestorskich

Wybór najkorzystniejszej oferty: W powyższym postępowaniu naj­ko­rzyst­niejszą ofertę zło­żył Pan Rafał Gajdzik, zamieszkały w Katowicach.

 Łączna wartość zamówienia brutto w złotych: 9 318,00 zł

 Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia warunki postawione w zapytaniu ofertowym z dnia 22 czerwca 2017 roku oraz była najkorzystniejsza według kryterium: cena brutto – 100%

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt. 8

I. Przedmiot i opis zamówienia:

 1. Dokonanie oceny prawidłowości opracowania przez podmioty prowadzące działalność leczniczą na terenie województwa śląskiego przedkładanych do wniosków o udzielenie dotacji 18 kosztorysów inwestorskich (zakres prac, zakres ilościowy, w tym w szczególności stawki przyjęte do opracowania przedłożonego dokumentu), pod kątem realizacji proponowanych do dofinansowania zadań, zgodnie z informacjami ujętymi we wnioskach, w tym w projektach budowlanych,
 2. Dokonanie oceny i weryfikacji całej dokumentacji dołączonej do wniosków o płatność składanych na koniec 2017 roku po zakończeniu realizacji zadania przez dofinansowane podmioty (szczegółowe sprawdzenie oferty, kosztorysów inwestorskich, kosztorysów ofertowych, kosztorysów powykonawczych, protokołów odbioru robót, faktur, ewentualnie innych dokumentów niezbędnych do realizacji zadania) oraz dokonanie całościowej oceny wykonania prac w siedzibach dofinansowanych podmiotów na terenie województwa śląskiego (lub miejscach realizacji zadania). Szacuje się, że w 2017 r. zostanie zawartych ok. 16 umów (w ramach każdej składany jest 1 wniosek o płatność).

czytaj dalej o: Zapytanie ofertowe – Dokonanie oceny prawidłowości opracowania przez podmioty prowadzące działalność leczniczą na terenie województwa śląskiego przedkładanych do wniosków o udzielenie dotacji 18 kosztorysów inwestorskich

ROPS.PSO.3321.US.34.2017 – Wybór osób prowadzących blok szkoleniowy pod nazwą Profilaktyka uzależnień i zaburzenia okresu prenatalnego realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu bloku szkoleniowego składającego się z dwóch szkoleń w formie warsztatów pod nazwą Profilaktyka uzależnień i zaburzenia okresu prenatalnego w łącznym wymiarze 42 godzin dydaktycznych, realizowanego w Katowicach. czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.34.2017 – Wybór osób prowadzących blok szkoleniowy pod nazwą Profilaktyka uzależnień i zaburzenia okresu prenatalnego realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

ROPS.PSO.3321.US.31.2017 – Wybór osób do realizacji 14-dniowego turnusu terapeutycznego dla dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi oraz ich rodzin realizowanego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest wybór osób do realizacji 14-dniowego turnusu terapeutycznego dla dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi oraz ich rodzin realizowanego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.
 2. Termin realizacji turnusu terapeutycznego: od 16 do 29 sierpnia 2017 roku.
 3. Celem działania jest niwelowanie zaburzeń rozwojowych, emocjonalnych i społecznych u dzieci przysposobionych, związanych w szczególności z syndromem FAS, a także wyposażenie rodziców tych dzieci w wiedzę i umiejętności niezbędne do ich wychowania i prawidłowego wspierania rozwoju. Umożliwi ono również wymianę doświadczeń pomiędzy rodzicami dzieci z FAS i innymi zaburzeniami, a także wzmacnianie więzi pomiędzy dziećmi przysposobionymi a ich rodzicami oraz rodzeństwem.
 4. Grupą docelową są dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi, które zostały przysposobione oraz ich rodziny adopcyjne – łącznie 15 rodzin. Łączna liczba uczestników turnusu terapeutycznego to około 52 osoby, w tym:
 • Około 30 rodziców (osób dorosłych),
 • Około 16 dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi (w wieku od 2 do 11 lat),
 • Około 6 dzieci – rodzeństwa dzieci przysposobionych (w wieku do 9 lat).

Szczegółowe informacje zamieszczono w zapytaniu ofertowym – rozdział I. Przedmiot zamówienia.
czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.31.2017 – Wybór osób do realizacji 14-dniowego turnusu terapeutycznego dla dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi oraz ich rodzin realizowanego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

ROPS.PSO.3321.US.33.2017 – Wybór osób prowadzących cykl szkoleniowy pod nazwą System wsparcia dzieci i młodzieży realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu cyklu czterech szkoleń w formie warsztatów pod nazwą System wsparcia dzieci i młodzieży w łącznym wymiarze 86 godzin dydaktycznych, realizowanego na terenie województwa śląskiego.  czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.33.2017 – Wybór osób prowadzących cykl szkoleniowy pod nazwą System wsparcia dzieci i młodzieży realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ROPS.PSO.3321.US.30.2017 – Przeprowadzenie zajęć edukacyjno-terapeutycznych z elementami dogoterapii oraz zajęć terapeutycznych z dogoterapii dla dzieci – uczestników projektu pn. Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup usług polegających na przeprowadzeniu zajęć edukacyjno-terapeutycznych z elementami dogoterapii oraz zajęć terapeutycznych z dogoterapii dla dzieci zgłoszonych do przysposobienia oraz dzieci przysposobionych – uczestników projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej z siedzibą w Katowicach.
Szczegółowe informacje zamieszczono w zapytaniu ofertowym.

Miejsce i termin składania ofert:

 1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii (pokój numer 120).
 2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 07 czerwca 2017 roku, o godzinie 10.00.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

 1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

ROPS.PSO.3321.US.32.2017 – Kompleksowa organizacja i realizacja dwóch wizyt studyjnych w ramach projektu pod nazwą Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na kompleksowej organizacji dwóch wizyt studyjnych liczących do 13 uczestników każda, która obejmuje świadczenie usług transportowych, noclegowych, restauracyjnych, ubezpieczeniowych oraz organizacji wizyt z podziałem na części merytoryczną i dobre praktyki. Wizyty studyjne organizowane są w ramach projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.32.2017 – Kompleksowa organizacja i realizacja dwóch wizyt studyjnych w ramach projektu pod nazwą Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

ROPS.PSO.3321.US.29.2017 – Wybór osób prowadzących warsztaty weekendowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług szkoleniowych obejmujących zrealizowanie:
czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.29.2017 – Wybór osób prowadzących warsztaty weekendowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.

ROPS.PSO.3321.US.28.2017 – Wybór osób do realizacji działań w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wybór osób do realizacji działań w ramach projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.28.2017 – Wybór osób do realizacji działań w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

ROPS.PSO.3321.US.27.2017 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas turnusu terapeutycznego dla rodzin organizowanego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi dwutygodniowego turnusu terapeutycznego dla rodzin, który odbędzie się w terminie od 16 do 29 sierpnia 2017 roku.
 2. Usługa obejmuje 13 noclegów oraz wyżywienie, na które składają się: 13 śniadań, 14 obiadów, 13 kolacji, 14 mini bufetów z napojami i przekąskami, udostępnienie zaplecza szkoleniowego i sprzętu podczas zajęć – 1 sala wykładowa swobodnie mieszcząca co najmniej 50 osób, 1 sala wykładowa swobodnie mieszcząca co najmniej 30 osób oraz 5 salek szkoleniowych/warsztatowych/pokoi 2-osobowych do realizacji terapii, we wszystkie czternaście dni turnusu terapeutycznego, udostępnienie 2 sal zabaw dla dzieci, w tym jednej sali swobodnie mieszczącej co najmniej 22 dzieci jednocześnie oraz jednej sali swobodnie mieszczącej co najmniej 10 dzieci jednocześnie, we wszystkie czternaście dni turnusu przez co najmniej 9 godzin dziennie każda oraz udostępnienie 1 sali do ćwiczeń o powierzchni minimum 50 m2 przystosowanej do zajęć rehabilitacyjnych i gimnastycznych.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.27.2017 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas turnusu terapeutycznego dla rodzin organizowanego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach.

Przygotowanie, opracowanie i publikacja cyklu 3 artykułów prasowych poświęconych adopcjom dzieci w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 18 maja 2017 roku
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych na podstawie art. 4 pkt 8.

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, opracowanie i publikacja cyklu 3 artykułów prasowych poświęconych adopcjom dzieci w ramach projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Celem artykułów będzie przybliżenie czytelnikom problemów dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej i przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz zwiększenie możliwości znalezienia potencjalnych rodzin adopcyjnych gotowych przysposobić dzieci starsze oraz niepełnosprawne, a także rodzeństwa. Cykl zostanie zrealizowany w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

Miejsce i termin składania ofert:

 1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl.
 2. Termin składania ofert upływa w dniu 31 maja 2017 roku, o godzinie 10.00.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

W niniejszym postępowaniu wybrano ofertę następującego Wykonawcy:
FORUM S.A.
ul. Filtrowa 63/43
02-056 Warszawa
Cena oferty: 8.004,00 zł brutto

Uzasadnienie wyboru: Kryterium wyboru ofert stanowiła najkorzystniejsza cena brutto. Uwzględniając powyższe najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma FORUM S.A. z siedzibą w Warszawie (02-056) przy ulicy Filtrowej 63/43.

ROPS.PSO.3321.US.26.2017 – Wybór wykonawców do realizacji doradztwa specjalistycznego z zakresu ekonomii społecznej z obszaru tematycznego „Zlecanie realizacji zadań publicznych podmiotom ekonomii społecznej” w ramach projektu pn. Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji doradztwa specjalistycznego z zakresu ekonomii społecznej z obszaru tematycznego „Zlecanie realizacji zadań publicznych podmiotom ekonomii społecznej” w wymiarze 30 godzin zegarowych w ramach projektu pod nazwą Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach. Doradztwo będzie realizowane w formie mobilnej, to znaczy w miejscu pracy poszczególnych uczestników doradztwa, na terenie całego województwa śląskiego.
czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.26.2017 – Wybór wykonawców do realizacji doradztwa specjalistycznego z zakresu ekonomii społecznej z obszaru tematycznego „Zlecanie realizacji zadań publicznych podmiotom ekonomii społecznej” w ramach projektu pn. Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach.

ROPS.PSO.3321.US.21.2017 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotyczące obsługi następujących zajęć, podzielonych na 2 części:
czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.21.2017 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.