Kategoria: Szkolenia

Dodatkowy nabór do udziału w szkoleniu – superwizji grupowej dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych realizujących procedurę „Niebieskie Karty”

Informujemy, że istnieje możliwość zgłoszenia się do udziału w szkoleniu – superwizji grupowej dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych realizujących procedurę „Niebieskie Karty” z terenu województwa śląskiego, która będzie się odbywać w następujących terminach:

I GRUPA: II GRUPA:
05.11.2018 r. 06.11.2018 r.
12.11.2018 r. 13.11.2018 r.
19.11.2018 r. 20.11.2018 r.
26.11.2018 r. 27.11.2018 r.

Superwizję prowadzi Pan Adrian Drdzeń – specjalista w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie; certyfikowany specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (PARPA); certyfikowany superwizor Profilaktyki Systemowej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie; przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego.

Celem superwizji jest doskonalenie i umacnianie zasobów wiedzy merytorycznej, umiejętności zawodowych oraz kompetencji interpersonalnych członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych realizujących procedurę „Niebieskie Karty”.

Nabór zgłoszeń prowadzony jest za pomocą elektronicznego formularza zgłoszeniowego do dnia 2 listopada 2018 roku.

Superwizja trwa 28 godzin dydaktycznych – zajęcia będą się odbywały w formie czterech jednodniowych spotkań w wymiarze 7 godzin dydaktycznych, w godzinach: od 8.00 do 14.00. Realizowane są w trybie stacjonarnym – w Katowicach, sala 208 (wyjątkowo, w terminie 5.11.2018 r. – sala 104) w siedzibie Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS przy ulicy Techników 9. Liczba miejsc w grupie – 12.

Na zajęciach bezpłatnie zapewniamy Państwu lunch, przerwę kawową oraz usługę superwizji. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na zajęcia oraz nie zapewnia noclegów.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – Dział ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie oraz o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego i oświadczeń uczestnika, znajdujących się poniżej, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji.

Zakwalifikowanie do udziału obliguje do uczestnictwa w całości zajęć.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 32/ 730 68 91.

  1. Formularz zgłoszenia uczestnika
  2. Regulamin uczestnictwa

Rekrutacja na szkolenia dla pracowników realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień (IV edycja).

Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Szkolenia dedykowane są osobom realizującym zadania we wskazanych obszarach.

Nabór zgłoszeń prowadzony jest za pośrednictwem elektronicznego formularza do dnia 26 października 2018 roku. czytaj dalej o: Rekrutacja na szkolenia dla pracowników realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień (IV edycja).

Rekrutacja na szkolenia dla pracowników realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień (III edycja).

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Szkolenia dedykowane są osobom realizującym zadania we wskazanych obszarach. Nabór zgłoszeń prowadzony jest za pośrednictwem elektronicznego formularza do dnia 12 października 2018 roku.

czytaj dalej o: Rekrutacja na szkolenia dla pracowników realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień (III edycja).

Szkolenie nt.; Oferta konkursowa i sprawozdanie z realizacji zadania z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, w tym przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu nt. Oferta konkursowa i sprawozdanie z realizacji zadania z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, w tym przeciwdziałania przemocy w rodzinie,  organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Celem szkolenia jest wsparcie podmiotów realizujących zadania dofinansowane z budżetu Województwa Śląskiego i wymiana doświadczeń w zakresie projektowania, realizacji i rozliczania tych zadań.

Szkolenie prowadzone przez pracowników Działu organizującego konkursy w tym obszarze dedykowane jest osobom, które opracowują oferty konkursowe oraz przygotowują sprawozdania z realizacji umów zawartych w ramach konkursów ofert na zadania określone programami wojewódzkimi. W naborze preferowani będą reprezentanci podmiotów, które otrzymały dofinansowanie w roku bieżącym. czytaj dalej o: Szkolenie nt.; Oferta konkursowa i sprawozdanie z realizacji zadania z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, w tym przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Rekrutacja na szkolenia dla pracowników realizujących zadania w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, w tym przeciwdziałania przemocy w rodzinie (II edycja).

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, w tym przeciwdziałania przemocy w rodzinie organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Szkolenia dedykowane są osobom realizującym zadania we wskazanym obszarze. Nabór zgłoszeń prowadzony jest za pośrednictwem elektronicznego formularza do dnia 13 września 2018 roku. czytaj dalej o: Rekrutacja na szkolenia dla pracowników realizujących zadania w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, w tym przeciwdziałania przemocy w rodzinie (II edycja).

Rekrutacja na szkolenie interdyscyplinarne dla przedstawicieli instytucji zaangażowanych w proces adopcji pn. „Przemoc seksualna wobec dzieci – diagnoza i formy pomocy”,

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli instytucji zaangażowanych w proces adopcji, w tym ośrodków adopcyjnych, podmiotów rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, jednostek organizacyjnych systemu wspierania rodziny itp. z terenu województwa śląskiego do uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zgłoszenia do udziału w szkoleniu należy dokonać poprzez wypełnienie elektronicznego formularza oraz przesłanie go w wersji papierowej do siedziby ROPS do dnia 19 września 2018 roku (decyduje data wpływu). czytaj dalej o: Rekrutacja na szkolenie interdyscyplinarne dla przedstawicieli instytucji zaangażowanych w proces adopcji pn. „Przemoc seksualna wobec dzieci – diagnoza i formy pomocy”,

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza na interdyscyplinarne seminarium pn. „Zranione dzieci – praca z wychowankami pieczy zastępczej”

Do udziału zapraszamy przedstawicieli ośrodków adopcyjnych, podmiotów rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, sądów i ich organów pomocniczych.

Seminarium odbędzie się w dniu 14 września 2018 r. w sali konferencyjnej Hotelu Holiday Park Inn by Radisson w Katowicach przy ulicy Bytkowskiej 1A.

Wydarzenie będzie stanowiło okazję do wymiany wiedzy oraz doświadczeń uczestników i prelegentów. Celem spotkania jest zwiększenie praktycznych umiejętności w zakresie pracy z dziećmi po doświadczeniu traumy oraz z zaburzeniami więzi i zachowania przebywającymi w pieczy zastępczej. Seminarium ma także służyć rozwijaniu interdyscyplinarnej współpracy w obszarze przygotowania dziecka do adopcji. czytaj dalej o: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza na interdyscyplinarne seminarium pn. „Zranione dzieci – praca z wychowankami pieczy zastępczej”

Rekrutacja na szkolenia organizowane w ramach projektu „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych”

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zgłoszenia do udziału w szkoleniu należy dokonać poprzez wypełnienie elektronicznego formularza oraz przesłanie go w wersji papierowej do siedziby ROPS do dnia 20 lipca 2018 roku (decyduje data wpływu).

Tematyka szkoleń:

  1. Ochrona danych osobowych
  1. Przemoc seksualna wobec dzieci – diagnoza i formy pomocy

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa przedstawicieli instytucji zaangażowanych w proces adopcji w formach wsparcia organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych” oraz o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego i oświadczenia uczestnika projektu, znajdujących się poniżej, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 32/730 68 84.

Rekrutacja na szkolenia dla pracowników realizujących zadania w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, w tym przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, w tym przeciwdziałania przemocy w rodzinie organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Szkolenia dedykowane są osobom realizującym zadania w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, w tym przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Nabór zgłoszeń prowadzony jest za pośrednictwem elektronicznego formularza do dnia 6 czerwca 2018 roku.

czytaj dalej o: Rekrutacja na szkolenia dla pracowników realizujących zadania w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, w tym przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zapraszamy na konferencję „Rodzina – wartość, która łączy”

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji nt. „Rodzina – wartość, która łączy”, organizowanej w ramach XI Metropolitalnego Święta Rodziny pn. „Rodzina – radość miłości”. Wydarzenie to odbędzie się w dniu 28 maja 2018 roku o godz. 9.30 w Sali Sejmu Śląskiego (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, wejście od ul. Ligonia 46 w Katowicach).

Celem spotkania jest promowanie rodziny w regionie jako naturalnego środowiska rozwoju oraz wymiana wiedzy i doświadczeń na temat znaczenia oraz roli więzi rodzinnych w rodzinach naturalnych, zastępczych i adopcyjnych. Konferencja skierowana jest do m.in. do przedstawicieli gmin i powiatów, kadr pomocy i integracji społecznej, pracowników systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, a także organizacji społecznych.

Aby wziąć udział w konferencji należy do 21 maja b.r. wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej:

O udziale w spotkaniu będzie decydować kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane otrzymają od nas potwierdzenie pocztą elektroniczną. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 730 68 82, 692 005 706 lub mailem kgaluszka@rops-katowice.pl, dblasiak@rops-katowice.pl

Regionalna konferencja pt.: Skuteczne strategie rozwiązywania problemów uzależnień w województwie śląskim

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego wraz z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu, Urzędem Miejskim w Zabrzu, Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii oraz Wyższą Szkołą Techniczną organizują regionalną konferencję pt.: Skuteczne strategie rozwiązywania problemów uzależnień w województwie śląskim, która odbędzie się w dniach 10-11 kwietnia 2018 roku w siedzibie filii Wyższej Szkoły Technicznej w Zabrzu.

czytaj dalej o: Regionalna konferencja pt.: Skuteczne strategie rozwiązywania problemów uzależnień w województwie śląskim

Rekrutacja na szkolenia dla pracowników instytucji zaangażowanych w proces adopcji, w ramach projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych w ramach projektu „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenia dedykowane są pracownikom instytucji zaangażowanych w proces adopcji. Nabór zgłoszeń prowadzony będzie poprzez wypełnienie elektronicznego formularza oraz przesłanie go w wersji papierowej na podany adres do dnia 22.03.2018 r. czytaj dalej o: Rekrutacja na szkolenia dla pracowników instytucji zaangażowanych w proces adopcji, w ramach projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.

Ogłoszenie naboru na szkolenie w zakresie II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego praca z osobą i rodziną z problemem

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA IM. JANUSZA KORCZAKA W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNO-PEDAGOGICZNYCH W KATOWICACH ogłasza nabór na szkolenie w zakresie II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego praca socjalna z osobą i rodziną z problemem przemocy. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej uczelni www.pracownik-socjalny.wspkorczak.eu

Rekrutacja do udziału w szkoleniu na temat: Osoba zaburzona psychicznie, dotknięta uzależnieniem czy w kryzysie suicydalnym – rozpoznawanie, interwencja, pomoc oraz kompetencje służb

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu na temat: Osoba zaburzona psychicznie, dotknięta uzależnieniem czy w kryzysie suicydalnym – rozpoznawanie, interwencja, pomoc oraz kompetencje służb.

Szkolenie adresowane jest do pracowników ośrodków interwencji kryzysowej, ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie. czytaj dalej o: Rekrutacja do udziału w szkoleniu na temat: Osoba zaburzona psychicznie, dotknięta uzależnieniem czy w kryzysie suicydalnym – rozpoznawanie, interwencja, pomoc oraz kompetencje służb

Dodatkowy nabór do udziału w superwizji grupowej dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych realizujących procedurę „Niebieskie Karty”

Informujemy, że istnieje możliwość zgłoszenia się do udziału w superwizji grupowej dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych realizujących procedurę „Niebieskie Karty” z terenu województwa śląskiego, która będzie się odbywać w następujących terminach:

  • 8 listopada
  • 15 listopada
  • 22 listopada
  • 29 listopada

Prowadzące – Pani Izabela Kałka oraz Pani Iwona A. Wiśniewska – posiadają certyfikaty superwizora w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. czytaj dalej o: Dodatkowy nabór do udziału w superwizji grupowej dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych realizujących procedurę „Niebieskie Karty”

Nabór uczestników superwizji grupowej dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych realizujących procedurę „Niebieskie Karty”

Serdecznie zapraszamy do udziału w superwizji grupowej dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych realizujących procedurę „Niebieskie Karty” z terenu województwa śląskiego. Celem przedsięwzięcia jest doskonalenie i umacnianie zasobów wiedzy merytorycznej, umiejętności zawodowych oraz kompetencji interpersonalnych członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych realizujących procedurę „Niebieskie Karty”, zgodnie z założeniami Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 oraz Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim na lata 2014-2020. Nabór zgłoszeń prowadzony jest za pomocą elektronicznego formularza zgłoszeniowego do dnia 22 września 2017 roku. czytaj dalej o: Nabór uczestników superwizji grupowej dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych realizujących procedurę „Niebieskie Karty”

Rozpoczęcie naboru na szkolenie z zakresu specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny na kierunku praca socjalna z osobami starszymi

Uprzejmie informujemy, że Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu organizuje nabór na szkolenie z zakresu specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny na kierunku praca socjalna z osobami starszymi. czytaj dalej o: Rozpoczęcie naboru na szkolenie z zakresu specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny na kierunku praca socjalna z osobami starszymi

Rekrutacja na szkolenie pn. Problematyka zaburzeń rozwojowych i emocjonalnych u dzieci – diagnoza i terapia .

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu organizowanym w ramach projektu „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie dedykowane jest pracownikom publicznych i niepublicznych ośrodków adopcyjnych województwa śląskiego, pracownikom instytucji zaangażowanych w proces adopcji oraz instytucji wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Nabór zgłoszeń prowadzony będzie poprzez wypełnienie elektronicznego formularza oraz przesłanie go w wersji papierowej na podany adres do dnia 18 sierpnia 2017 roku.

Rekrutacja na szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach realizowanych w ramach Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2016-2020 oraz Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2017-2020 przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Szkolenia dedykowane są osobom realizującym zadania z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, w tym przemocy w rodzinie z terenu województwa śląskiego. Nabór zgłoszeń prowadzony jest za pomocą elektronicznego formularza zgłoszeniowego do dnia 21 sierpnia 2017 roku do godziny 13.00. czytaj dalej o: Rekrutacja na szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy

Rekrutacja na szkolenie pn. Zaburzenia więzi u dzieci – teoria, diagnoza i kierunki terapii.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu organizowanym w ramach projektu „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie dedykowane jest pracownikom publicznych i niepublicznych ośrodków adopcyjnych województwa śląskiego. Nabór zgłoszeń prowadzony będzie poprzez wypełnienie elektronicznego formularza roku oraz przesłanie go w wersji papierowej na podany adres do dnia 31 sierpnia 2017. Pełna treść informacji oraz formularze rekrutacji dostępne na stronie adopcje.woa-katowice.pl

Tydzień ES: Rekrutacja uczestników konferencji pt. „Narzędzia i instrumenty budowania wizerunku podmiotów ekonomii społecznej w przestrzeni publicznej”

Informujemy o otwarciu rekrutacji na konferencję pt. „Narzędzia i instrumenty budowania wizerunku podmiotów ekonomii społecznej w przestrzeni publicznej”, która odbędzie się 19 czerwca 2017 r. w siedzibie Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych (CNTI) Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, przy ulicy Bogucickiej 5.

Więcej informacji na stronie es.rops-katowice.pl: Tydzień ES: Rekrutacja uczestników konferencji pt. „Narzędzia i instrumenty budowania wizerunku podmiotów ekonomii społecznej w przestrzeni publicznej”

Rekrutacja na szkolenia dla pracowników publicznych i niepublicznych ośrodków adopcyjnych, pracowników instytucji zaangażowanych w proces adopcji oraz instytucji wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych w ramach projektu „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenia dedykowane są pracownikom publicznych i niepublicznych ośrodków adopcyjnych, pracownikom instytucji zaangażowanych w proces adopcji oraz instytucji wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Nabór zgłoszeń prowadzony będzie poprzez wypełnienie elektronicznego formularza roku oraz przesłanie go w wersji papierowej na podany adres do dnia 30 czerwca 2017.

 Tematyka szkoleń:

czytaj dalej o: Rekrutacja na szkolenia dla pracowników publicznych i niepublicznych ośrodków adopcyjnych, pracowników instytucji zaangażowanych w proces adopcji oraz instytucji wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Przedłużenie terminu rekrutacji na szkolenia dla pracowników ośrodków adopcyjnych.

Informujemy o przesunięciu terminu zgłoszeń na szkolenia dedykowane dla pracowników publicznych i niepublicznych ośrodków adopcyjnych do dnia 23 maja 2017 r. W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 32/730 68 84.


Zapraszamy do udziału w konferencji nt. „Różne oblicza miłości”

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji nt. „Różne oblicza miłości”, która organizowana jest w ramach X Metropolitalnego Święta Rodziny pn. „Rodzina źródłem miłości”. Wydarzenie to odbędzie się w dniu 26 maja 2017 roku o godz. 9.30 w Sali Sejmu Śląskiego (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, wejście od ul. Ligonia 46 w Katowicach). Konferencję honorowym patronatem objął Marszałek Województwa Śląskiego.

Celem konferencji jest promowanie rodziny w regionie jako naturalnego środowiska rozwoju oraz wymiana wiedzy i doświadczeń na temat znaczenia, a także roli więzi rodzinnych z perspektywy psychologicznej, gerontologicznej, socjologicznej i resocjalizacyjnej. Konferencja skierowana jest do kadr pomocy i integracji społecznej oraz do przedstawicieli organizacji społecznych. czytaj dalej o: Zapraszamy do udziału w konferencji nt. „Różne oblicza miłości”

Odwołanie szkolenia z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego na terenie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego w obszarze świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego

W związku z projektem ustawy z dnia 27 kwietnia 2017 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin i planowanymi zmianami w obszarze koordynacji systemów zabezpieczenie społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego polegającymi na przeniesieniu powyższych zadań do kompetencji wojewody informujemy, iż szkolenie dotyczące zasad współpracy w tym zakresie pomiędzy gminami a samorządem województwa, zostaje odwołane.

Rekrutacja na seminarium pt. „Kreowanie środowiska przyjaznego ekonomii społecznej”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza na seminarium pt. „Kreowanie środowiska przyjaznego ekonomii społecznej”. Seminarium odbędzie się we wtorek 23 maja 2017 r. w Katowicach.

Pierwszą część spotkania pt. „Ekonomia społeczna i partnerstwa lokalne szansą na aktywizację grup zagrożonych wykluczeniem społecznym” poprowadzą Łukasz Gorczyński i Tomasz Pawłowski, trenerzy związani zawodowo z Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych, a także twórcy fundacji Trzeci.org. Omówione zostaną zagadnienia związane z problematyką partnerstw lokalnych, w tym: szanse na aktywizację grup zagrożonych wykluczeniem społecznych, podstawy współpracy finansowej podmiotów ekonomii społecznej z samorządem lokalnym czy przykłady partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. czytaj dalej o: Rekrutacja na seminarium pt. „Kreowanie środowiska przyjaznego ekonomii społecznej”

Rekrutacja na szkolenia dla pracowników ośrodków adopcyjnych oraz przedstawicieli instytucji zaangażowanych w proces adopcji

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych w ramach projektu „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenia dedykowane są pracownikom publicznych i niepublicznych ośrodków adopcyjnych oraz pracownikom instytucji zaangażowanych w proces adopcji. Nabór zgłoszeń prowadzony będzie poprzez wypełnienie elektronicznego formularza do dnia 5 maja 2017 roku oraz przesłanie go w wersji papierowej na podany adres do dnia 12 maja 2017.

czytaj dalej o: Rekrutacja na szkolenia dla pracowników ośrodków adopcyjnych oraz przedstawicieli instytucji zaangażowanych w proces adopcji

Forum Międzysektorowe: porozmawiajmy o nowych możliwościach dla śląskich Warsztatów Terapii Zajęciowej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza na spotkanie pt. „Wzmacnianie potencjału podmiotów reintegracyjnych – Warsztaty Terapii Zajęciowej” organizowane w ramach Forum Międzysektorowego. Jest ono adresowane do przedstawicieli Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, jednostek samorządu terytorialnego oraz pomocy i integracji społecznej.

Spotkanie odbędzie się w piątek 28 kwietnia 2017 r. w Katowicach w sali Parku Technologiczno-Przemysłowego Revita przy ulicy Żelaznej 17 D (w godzinach 9:00 – 15:30). Jest ono organizowane przez ROPS w ramach projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rozpocznie je wystąpienie przedstawiciela Śląskiej Rady Podmiotów Reintegracyjnych, wykładem na temat „Warsztaty Terapii Zajęciowej – znaczenie i funkcja w sektorze ekonomii społecznej, identyfikacja zasobów wpływających na ich funkcjonowanie”. Uzupełnieniem Forum będzie wystąpienie przedstawiciela PFRON, który dokona prezentacji nowych programów PFRON. Spotkaniu będzie towarzyszyła dyskusja w dwóch blokach tematycznych, obejmująca następujące zagadnienia: czytaj dalej o: Forum Międzysektorowe: porozmawiajmy o nowych możliwościach dla śląskich Warsztatów Terapii Zajęciowej

Rekrutacja na szkolenie z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego na terenie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego w obszarze świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu przybliżającym zagadnienia z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego celem wzmocnienia współpracy międzyinstytucjonalnej, a tym samym podniesienia jakości usług w obszarze realizacji spraw dotyczących świadczeń rodzinnych i programu Rodzina 500 +.

Grupa docelowa: pracownicy ośrodków pomocy społecznej i urzędów miast/gmin realizujących zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci (z uwagi na możliwości organizacyjne, dla każdego z Ośrodków przewidziano miejsca dla maksymalnie 2 uczestników.)

Termin: Maj 2017 roku

W przypadku zainteresowania wyżej wymienionym szkoleniem uprzejmie prosimy o przesłanie informacji wskazującej liczbę osób z Państwa instytucji, które wezmą udział w spotkaniu (wraz ze wskazaniem nazwy instytucji, imienia i nazwiska uczestnika oraz adresu mailowego i nr telefonu kontaktowego). Informacje prosimy przesyłać na adres e-mail szkolenia@rops-katowice.pl do dnia 21.04.2017 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące dokładnego terminu oraz miejsca szkolenia zostaną wysłane do Państwa końcem kwietnia br.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 32/730 68 76.

Zapraszamy do dyskusji nad rolą ekonomii społecznej w kreowaniu aktywnej polityki lokalnej.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza na spotkanie pt. ”Ekonomia społeczna w kreowaniu aktywnej polityki lokalnej”, organizowane w ramach Forum Międzysektorowego. Szczególnie zachęcamy do udziału przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych, stowarzyszeń i fundacji prowadzących działalność gospodarczą, a także uczelni wyższych z terenu województwa śląskiego.

Forum Międzysektorowe odbędzie się w piątek 31 marca 2017 r. w Sali Marmurowej, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Jagiellońska 25 w Katowicach (w godzinach 10:00-15:30). W jego trakcie zostaną zaprezentowani laureaci konkursu „Gmina przyjazna ekonomii społecznej 2016”, w którym zostały wyłonione gminy, w najwyższym stopniu zaangażowane w rozwój sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim. Nagrody wręczy zwycięzcom Pan Kazimierz Karolczak – Członek Zarządu Województwa Śląskiego. czytaj dalej o: Zapraszamy do dyskusji nad rolą ekonomii społecznej w kreowaniu aktywnej polityki lokalnej.