Kategoria: Konkursy

Ogłoszenie naboru przedstawiciela organizacji pozarządowych do komisji konkursowej oceniającej merytorycznie oferty złożone w ramach Konkursu ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim w 2018 roku

Ogłasza się nabór do komisji konkursowej oceniającej merytorycznie oferty złożone w ramach Konkursu ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim w 2018 roku. W naborze mogą wziąć udział przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 450) z wyłączeniem podmiotów biorących udział w konkursie.

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (I piętro, pok. 113 i 114, e-mail: opa@rops-katowice.pl) lub telefonicznie pod numerem: 32/ 730 68 91, 93.

 1. Formularz zgłoszeniowy
 2. Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie Konkursu ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim w 2018 roku

Uchwałą nr 774/251/V/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 roku Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim w 2018 roku. czytaj dalej o: Ogłoszenie Konkursu ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim w 2018 roku

Ogłoszenie Konkursu ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim w 2018 roku

Uchwałą nr 700/250/V/2018 z dnia 27 marca 2018 roku Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim w 2018 roku.

W ramach konkursu przewidziano realizację następujących zadań:

 1. Działania na rzecz zwiększenia kompetencji wychowawczych rodziców/opiekunów w zakresie kształtowania właściwych postaw dzieci i młodzieży wobec narkotyków i narkomanii.
 2. Wzmocnienie skutecznych oddziaływań w zakresie profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych.
 3. Wspieranie działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w zakresie socjoterapii oraz profilaktyki zachowań ryzykownych, w tym narkomanii.
 4. Wspieranie osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin.
 5. Przedsięwzięcia na rzecz redukcji szkód zdrowotnych i społecznych z zakresu narkomanii.

Do udziału w konkursie uprawnione są podmioty posiadające osobowość prawną, prowadzące działalność zgodą z przedmiotem konkursu, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w ustawie o zdrowiu publicznym. W przypadku realizacji zadania nr 3 są to ww. podmioty, które prowadzą na terenie województwa śląskiego placówkę wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w oparciu o przepisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Oferty wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w terminie do dnia 23 kwietnia 2018 roku, w zaklejonych i opieczętowanych kopertach, w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), przy ulicy Modelarskiej 10, II piętro, pok. 215 lub nadesłać pocztą pod wskazany adres.

Decyduje data wpływu wniosku do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach.

Uprawnione podmioty aplikujące o dotację, proszone są, o ile to możliwe, o składanie dokumentacji konkursowej zadrukowanej dwustronnie.

Wersję elektroniczną oferty o dofinansowanie można dodatkowo przesyłać na adres: dotacje@rops-katowice.pl, podając w tytule wiadomości nazwę Oferenta.

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (I piętro, pok. 113 i 114, e-mail: opa@rops-katowice.pl) lub telefonicznie pod numerem: 32/ 730 68 91, 93.

Do pobrania:

Ogłoszenie naboru przedstawiciela organizacji pozarządowych do komisji konkursowej oceniającej merytorycznie oferty złożone w ramach Konkursu ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim w 2018 roku

Ogłasza się nabór do komisji konkursowej oceniającej merytorycznie oferty złożone w ramach Konkursu ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim w 2018 roku. W naborze mogą wziąć udział przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 450) z wyłączeniem podmiotów biorących udział w konkursie.

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (I piętro, pok. 113 i 114, e-mail: opa@rops-katowice.pl) lub telefonicznie pod numerem: 32/ 730 68 91, 93.

 

 

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie województwa śląskiego w latach 2018-2022

Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 2784/233/V/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie województwa śląskiego w latach 2018-2022. Spośród 4 złożonych ofert wszystkie spełniły konkursowe wymogi formalne.

Wyniki zakończonego konkursu:

Dokumenty potrzebne do sporządzenia umowy dotacyjnej – wzory:

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie województwa śląskiego w latach 2018-2022

Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 2500/228/V/2017 z dnia  28.11.2017 roku ogłosił otwarty  konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie województwa śląskiego w latach 2018-2022.

Termin składania ofert: od 28-11-2017 do 20-12-2017

 1. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie województwa śląskiego w latach 2018-2022
 2. Wzór oferty
 3. 1.1. Harmonogram
 4. 1.2. Kalkulacja przewidywanych kosztów
 5. Przykładowe zadania ośrodka adopcyjnego oraz zasady jego funkcjonowania
 6. Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji społecznych do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie województwa śląskiego w latach 2018-2022
 7. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom społecznym

Rozstrzygnięcie konkursu ofert dla gmin i powiatów województwa śląskiego pn.: Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim w 2017 roku

Sejmik Województwa Śląskiego w dniu 28 sierpnia 2017 roku podjął uchwałę nr V/41/9/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom i powiatom województwa śląskiego w ramach konkursu ofert dla gmin i powiatów województwa śląskiego pn.: Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim w 2017 roku. czytaj dalej o: Rozstrzygnięcie konkursu ofert dla gmin i powiatów województwa śląskiego pn.: Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim w 2017 roku

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim w 2017 roku

Uchwałą nr 1670/211/V/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 roku Zarząd Województwa Śląskiego rozstrzygnął konkurs ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim w 2017 roku.

czytaj dalej o: Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim w 2017 roku

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim w 2017 roku

Uchwałą nr 1669/211/V/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 roku Zarząd Województwa Śląskiego rozstrzygnął konkurs ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim w 2017 roku.

czytaj dalej o: Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim w 2017 roku

Zarząd Województwa Śląskiego przyznał dotacje podmiotom wykonującym działalność leczniczą, realizującym zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie województwa śląskiego w 2017 roku

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1548/208/V/2017 z dnia 1 sierpnia 2017 roku rozstrzygnął nabór wniosków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie województwa śląskiego w 2017 roku. W ramach naboru przyznano dotacje na wykonanie 7 zadań w łącznej kwocie 613 648,00 zł.

Dofinansowanie przez Samorząd Województwa Śląskiego realizacji działań ujętych we wnioskach umożliwi wsparcie procesu rozwoju podmiotów prowadzących leczenie i rehabilitację osób uzależnionych od alkoholu. Przedsięwzięcie wpisuje się w realizację Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020. Aktualizacja 2015 oraz Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2016-2020. czytaj dalej o: Zarząd Województwa Śląskiego przyznał dotacje podmiotom wykonującym działalność leczniczą, realizującym zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie województwa śląskiego w 2017 roku

Zarząd Województwa Śląskiego przyznał dotacje podmiotom wykonującym działalność leczniczą, realizującym zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie województwa śląskiego w 2017 roku

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1549/208/V/2017 z dnia 1 sierpnia 2017 roku rozstrzygnął nabór wniosków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie województwa śląskiego w 2017 roku. W ramach naboru przyznano dotacje na wykonanie 7 zadań w łącznej kwocie 699 970,00 zł.

Dofinansowanie przez Samorząd Województwa Śląskiego realizacji działań ujętych we wnioskach umożliwi wsparcie procesu rozwoju podmiotów prowadzących leczenie i rehabilitację osób uzależnionych od narkotyków lub używających narkotyków w sposób szkodliwy. Przyczyni się także do podniesienia jakości świadczonych usług oraz zmniejszenia szkód zdrowotnych i społecznych związanych z zażywaniem środków psychoaktywnych. czytaj dalej o: Zarząd Województwa Śląskiego przyznał dotacje podmiotom wykonującym działalność leczniczą, realizującym zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie województwa śląskiego w 2017 roku

Konkurs „Gmina przyjazna rodzinie 2017” otwarty

W dniu 25 lipca 2017 roku uchwałą nr 1489/207/V/2017 Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił IV edycję konkursu „Gmina przyjazna rodzinie 2017”. Zadanie związane z organizacją powyższego konkursu jest zgodne z założeniami Programu pn. „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”.

Celem konkursu „Gmina przyjazna rodzinie 2017” jest wyróżnienie trzech gmin województwa śląskiego realizujących najbardziej wartościowe inicjatywy przyjazne rodzinie. Zwycięskim gminom zostaną przyznane nagrody Marszałka Województwa Śląskiego t.j. pamiątkowe statuetki i dyplomy oraz tytuł „Gminy przyjaznej rodzinie 2017”. czytaj dalej o: Konkurs „Gmina przyjazna rodzinie 2017” otwarty

Ogłoszenie Konkursu „Ambasador/Ambasadorka Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2017”

Zdjęcie Ambasador Srebrnego Pokolenia

Czy znasz seniora aktywnie angażującego się w pomoc na rzecz innych? A może takiego, który jest liderem w swojej społeczności?

Jeśli tak to zgłoś go w Konkursie „Ambasador/Ambasadorka Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2017” ogłoszonym przez Zarząd Województwa Śląskiego.

Jego głównym celem jest wyróżnienie dwóch osób starszych – Ambasadorów Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2017, którzy stanowią godny do naśladowania wzór dla innych seniorów, wyróżniających się wybitną działalnością i postawą.  Laureaci konkursu uzyskają prawo do używania tytułu „Ambasador/Ambasadorka Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2017” oraz otrzymają pamiątkowe dyplomy i/lub statuetki i/lub nagrody. czytaj dalej o: Ogłoszenie Konkursu „Ambasador/Ambasadorka Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2017”

Ogłoszenie konkursu ofert dla gmin i powiatów województwa śląskiego pn. Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim w 2017 roku

Uchwałą nr 935/193/V/2017 z dnia 16 maja 2017 roku Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs dla gmin i powiatów województwa śląskiego pn. Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim w 2017 roku. W ramach przedmiotowego konkursu przewidziano realizację następujących zadań:

 1. Utworzenie nowej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, a następnie jej prowadzenie – realizowane przez gminy województwa śląskiego, których dochody uzyskane z tytułu koncesji na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych w 2016 roku nie przekroczyły kwoty 200 000,00 złotych;
 2. Wzmocnienie działalności funkcjonujących placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie województwa śląskiego – realizowane przez gminy województwa śląskiego, których dochody uzyskane z tytułu koncesji na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych w 2016 roku nie przekroczyły kwoty 200 000,00 złotych;
 3. Wzmocnienie wyspecjalizowanych placówek świadczących pomoc osobom i rodzinom doświadczającym problemów alkoholowych, w tym przemocy – realizowane przez powiaty województwa śląskiego, z wyjątkiem gmin na prawach powiatu.

 

Pełna informacja dostępna pod adresem: http://puip.rops-katowice.pl

Fundacja Poland Business Run zaprasza osoby fizyczne oraz organizacje pozarządowe do złożenia wniosku o przyznanie pomocy finansowej

Fundacja Poland Business Run zaprasza osoby fizyczne oraz organizacje pozarządowe do złożenia wniosku o przyznanie pomocy finansowej na:

 • zakup protez
 • zakup sprzętu rehabilitacyjnego
 • turnusy rehabilitacyjne
 • pomoc psychologiczną
 • pomoc prawną
 • specjalistyczne konsultacje medyczne

O pomoc finansową mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne ruchowo /organizacje pozarządowe opiekujące się osobami niepełnosprawnymi ruchowo. Wszystkie osoby/organizacje zainteresowane pomocą finansową zobligowane są do wypełnienia wniosku pomocowego, który wraz z załącznikami i regulaminem naboru wniosków znajduje się na stronie internetowej www.polandbusinessrun.pl. czytaj dalej o: Fundacja Poland Business Run zaprasza osoby fizyczne oraz organizacje pozarządowe do złożenia wniosku o przyznanie pomocy finansowej

Nabór wniosków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie województwa śląskiego w 2017 roku

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 666/184/V/2017 z dnia 4 kwietnia 2017 roku ogłosił nabór wniosków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie województwa śląskiego w 2017 roku.

Celem procedury jest wsparcie rozwoju i modernizacji podmiotów prowadzących działalność leczniczą na rzecz osób uzależnionych od narkotyków lub używających narkotyków w sposób szkodliwy. Zakłada się, że przeprowadzone
w ramach naboru zadania przyczynią się m.in. do podniesienia jakości i zwiększenia dostępności usług świadczonych na rzecz osób uzależnionych oraz zmniejszenia szkód zdrowotnych i społecznych związanych z zażywaniem środków psychoaktywnych. Powyższe działanie stanowi realizację zapisów Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020. Aktualizacja 2015 oraz Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2017-2020.

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją zainteresowane podmioty lecznicze mogą składać w terminie do dnia 28 kwietnia 2017 roku, w zaklejonych i opieczętowanych kopertach, w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), przy ulicy Modelarskiej 10, pok. 120 lub nadesłać przesyłką priorytetową pod wskazany adres.

Ważne: O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Załączniki:

Nabór wniosków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie województwa śląskiego w 2017 roku

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 665/184/V/2017 z dnia 4 kwietnia 2017 roku ogłosił nabór wniosków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie województwa śląskiego w 2017 roku.

Celem procedury jest wsparcie rozwoju oraz modernizacji bazy materialnej podmiotów realizujących programy psychoterapii uzależnień i współuzależnień oraz udzielających indywidualnych świadczeń zapobiegawczo – leczniczych i rehabilitacyjnych osobom uzależnionym od alkoholu i członkom ich rodzin. Zakłada się, że przeprowadzone w ramach naboru zadania przyczynią się m.in. do podniesienia jakości i zwiększenia dostępności usług świadczonych na rzecz osób uzależnionych oraz zmniejszenia szkód zdrowotnych i społecznych związanych z zażywaniem alkoholu. Powyższe działanie stanowi realizację zapisów Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020. Aktualizacja 2015 oraz Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2016-2020.

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją zainteresowane podmioty lecznicze mogą składać w terminie do dnia 28 kwietnia 2017 roku, w zaklejonych i opieczętowanych kopertach, w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), przy ulicy Modelarskiej 10, pok. 120 lub nadesłać przesyłką priorytetową pod wskazany adres.

Ważne: O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Załączniki:

Przyznano dotacje podmiotom wykonującym działalność leczniczą w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie województwa śląskiego w 2016 roku

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1923/141/V/2016 z dnia 27 września 2016 roku rozstrzygnął nabór wniosków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie województwa śląskiego w 2016 roku. W ramach naboru przyznano dotacje na wykonanie 6 zadań w łącznej kwocie 915 847,00 zł.

Dofinansowanie przez Samorząd Województwa Śląskiego realizacji działań ujętych we wnioskach umożliwi wsparcie procesu rozwoju podmiotów prowadzących leczenie i rehabilitację osób uzależnionych od narkotyków lub używających narkotyków w sposób szkodliwy. Przyczyni się także do podniesienia jakości świadczonych usług oraz zmniejszenia szkód zdrowotnych i społecznych związanych z zażywaniem środków psychoaktywnych. czytaj dalej o: Przyznano dotacje podmiotom wykonującym działalność leczniczą w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie województwa śląskiego w 2016 roku

Przyznano dotacje podmiotom wykonującym działalność leczniczą w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie województwa śląskiego w 2016 roku

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1924/141/V/2016 z dnia 27 września 2016 roku rozstrzygnął nabór wniosków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie województwa śląskiego w 2016 roku. W ramach naboru przyznano dotacje na wykonanie 10 zadań w łącznej kwocie 2 200 000,00 zł. czytaj dalej o: Przyznano dotacje podmiotom wykonującym działalność leczniczą w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie województwa śląskiego w 2016 roku

Przyznano dotacje podmiotom wykonującym działalność leczniczą w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie województwa śląskiego w 2016 roku

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1923/141/V/2016 z dnia 27 września 2016 roku rozstrzygnął nabór wniosków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie województwa śląskiego w 2016 roku. W ramach naboru przyznano dotacje na wykonanie 6 zadań w łącznej kwocie 915 847,00 zł. czytaj dalej o: Przyznano dotacje podmiotom wykonującym działalność leczniczą w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie województwa śląskiego w 2016 roku

Rozstrzygnięcie konkurs dotacji w ramach projektu pn. „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin”

Uprzejmie informujemy, że 20 września 2016 roku uchwałą nr 1886/139/V/2016 Zarząd Województwa Śląskiego rozstrzygnął konkurs dotacji na działania wspierające gminy województwa śląskiego w procesie opracowywania lub aktualizowania programów rewitalizacji w ramach projektu pn. „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin”, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działania 3.1 Skuteczni beneficjenci. czytaj dalej o: Rozstrzygnięcie konkurs dotacji w ramach projektu pn. „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin”

Usługi społeczne – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie – konkurs

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzi nabór wniosków w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne  i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.4 Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie
i rybackie.

Przedmiotowy konkurs realizowany jest z zastosowaniem instrumentu terytorialnego jakim jest Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS), zgodnie z formułą pośrednią. Przyznanie dofinansowania możliwe jest wyłącznie dla projektów realizowanych na obszarach funkcjonalnych LSR. Działania w ramach projektu w sposób obligatoryjny muszą być spójne z diagnozą i celami określonymi w LSR, na obszarze której będzie on realizowany. czytaj dalej o: Usługi społeczne – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie – konkurs

Aktywna integracja – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie – konkurs

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzi nabór wniosków w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.4 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie.

Przedmiotowy konkurs realizowany jest z zastosowaniem instrumentu terytorialnego jakim jest Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS) zgodnie z formułą pośrednią. Przyznanie dofinansowania możliwe jest wyłącznie dla projektów realizowanych na obszarach funkcjonalnych LSR. Działania w ramach projektu w sposób obligatoryjny muszą być spójne z diagnozą i celami określonymi w LSR, na obszarze której będzie on realizowany. czytaj dalej o: Aktywna integracja – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie – konkurs

Rozwój usług zdrowotnych – konkurs

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza konkurs w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych.

W ramach konkursu Wnioskodawcy/Projektodawcy mogą składać wnioski na następujący typ projektu:

 • Działania w zakresie deinstytucjonalizacji usług zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z kierunkami określonymi w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze zdrowia na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu nr RPSL.09.02.06-IZ.01-24-079/16, który jest dostępny na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs pod adresem http://www.rpo.slaskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
Ogłoszenie o konkursie 9.2.6: http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/110