Kategoria: Konkursy

Fundacja Poland Business Run zaprasza osoby fizyczne oraz organizacje pozarządowe do złożenia wniosku o przyznanie pomocy finansowej

Fundacja Poland Business Run zaprasza osoby fizyczne oraz organizacje pozarządowe do złożenia wniosku o przyznanie pomocy finansowej na:

 • zakup protez
 • zakup sprzętu rehabilitacyjnego
 • turnusy rehabilitacyjne
 • pomoc psychologiczną
 • pomoc prawną
 • specjalistyczne konsultacje medyczne

O pomoc finansową mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne ruchowo /organizacje pozarządowe opiekujące się osobami niepełnosprawnymi ruchowo. Wszystkie osoby/organizacje zainteresowane pomocą finansową zobligowane są do wypełnienia wniosku pomocowego, który wraz z załącznikami i regulaminem naboru wniosków znajduje się na stronie internetowej www.polandbusinessrun.pl. czytaj dalej o: Fundacja Poland Business Run zaprasza osoby fizyczne oraz organizacje pozarządowe do złożenia wniosku o przyznanie pomocy finansowej

Nabór wniosków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie województwa śląskiego w 2017 roku

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 666/184/V/2017 z dnia 4 kwietnia 2017 roku ogłosił nabór wniosków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie województwa śląskiego w 2017 roku.

Celem procedury jest wsparcie rozwoju i modernizacji podmiotów prowadzących działalność leczniczą na rzecz osób uzależnionych od narkotyków lub używających narkotyków w sposób szkodliwy. Zakłada się, że przeprowadzone
w ramach naboru zadania przyczynią się m.in. do podniesienia jakości i zwiększenia dostępności usług świadczonych na rzecz osób uzależnionych oraz zmniejszenia szkód zdrowotnych i społecznych związanych z zażywaniem środków psychoaktywnych. Powyższe działanie stanowi realizację zapisów Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020. Aktualizacja 2015 oraz Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2017-2020.

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją zainteresowane podmioty lecznicze mogą składać w terminie do dnia 28 kwietnia 2017 roku, w zaklejonych i opieczętowanych kopertach, w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), przy ulicy Modelarskiej 10, pok. 120 lub nadesłać przesyłką priorytetową pod wskazany adres.

Ważne: O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Załączniki:

Nabór wniosków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie województwa śląskiego w 2017 roku

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 665/184/V/2017 z dnia 4 kwietnia 2017 roku ogłosił nabór wniosków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie województwa śląskiego w 2017 roku.

Celem procedury jest wsparcie rozwoju oraz modernizacji bazy materialnej podmiotów realizujących programy psychoterapii uzależnień i współuzależnień oraz udzielających indywidualnych świadczeń zapobiegawczo – leczniczych i rehabilitacyjnych osobom uzależnionym od alkoholu i członkom ich rodzin. Zakłada się, że przeprowadzone w ramach naboru zadania przyczynią się m.in. do podniesienia jakości i zwiększenia dostępności usług świadczonych na rzecz osób uzależnionych oraz zmniejszenia szkód zdrowotnych i społecznych związanych z zażywaniem alkoholu. Powyższe działanie stanowi realizację zapisów Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020. Aktualizacja 2015 oraz Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2016-2020.

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją zainteresowane podmioty lecznicze mogą składać w terminie do dnia 28 kwietnia 2017 roku, w zaklejonych i opieczętowanych kopertach, w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), przy ulicy Modelarskiej 10, pok. 120 lub nadesłać przesyłką priorytetową pod wskazany adres.

Ważne: O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Załączniki:

Przyznano dotacje podmiotom wykonującym działalność leczniczą w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie województwa śląskiego w 2016 roku

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1923/141/V/2016 z dnia 27 września 2016 roku rozstrzygnął nabór wniosków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie województwa śląskiego w 2016 roku. W ramach naboru przyznano dotacje na wykonanie 6 zadań w łącznej kwocie 915 847,00 zł.

Dofinansowanie przez Samorząd Województwa Śląskiego realizacji działań ujętych we wnioskach umożliwi wsparcie procesu rozwoju podmiotów prowadzących leczenie i rehabilitację osób uzależnionych od narkotyków lub używających narkotyków w sposób szkodliwy. Przyczyni się także do podniesienia jakości świadczonych usług oraz zmniejszenia szkód zdrowotnych i społecznych związanych z zażywaniem środków psychoaktywnych. czytaj dalej o: Przyznano dotacje podmiotom wykonującym działalność leczniczą w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie województwa śląskiego w 2016 roku

Przyznano dotacje podmiotom wykonującym działalność leczniczą w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie województwa śląskiego w 2016 roku

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1924/141/V/2016 z dnia 27 września 2016 roku rozstrzygnął nabór wniosków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie województwa śląskiego w 2016 roku. W ramach naboru przyznano dotacje na wykonanie 10 zadań w łącznej kwocie 2 200 000,00 zł. czytaj dalej o: Przyznano dotacje podmiotom wykonującym działalność leczniczą w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie województwa śląskiego w 2016 roku

Przyznano dotacje podmiotom wykonującym działalność leczniczą w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie województwa śląskiego w 2016 roku

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1923/141/V/2016 z dnia 27 września 2016 roku rozstrzygnął nabór wniosków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie województwa śląskiego w 2016 roku. W ramach naboru przyznano dotacje na wykonanie 6 zadań w łącznej kwocie 915 847,00 zł. czytaj dalej o: Przyznano dotacje podmiotom wykonującym działalność leczniczą w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie województwa śląskiego w 2016 roku

Rozstrzygnięcie konkurs dotacji w ramach projektu pn. „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin”

Uprzejmie informujemy, że 20 września 2016 roku uchwałą nr 1886/139/V/2016 Zarząd Województwa Śląskiego rozstrzygnął konkurs dotacji na działania wspierające gminy województwa śląskiego w procesie opracowywania lub aktualizowania programów rewitalizacji w ramach projektu pn. „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin”, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działania 3.1 Skuteczni beneficjenci. czytaj dalej o: Rozstrzygnięcie konkurs dotacji w ramach projektu pn. „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin”

Usługi społeczne – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie – konkurs

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzi nabór wniosków w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne  i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.4 Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie
i rybackie.

Przedmiotowy konkurs realizowany jest z zastosowaniem instrumentu terytorialnego jakim jest Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS), zgodnie z formułą pośrednią. Przyznanie dofinansowania możliwe jest wyłącznie dla projektów realizowanych na obszarach funkcjonalnych LSR. Działania w ramach projektu w sposób obligatoryjny muszą być spójne z diagnozą i celami określonymi w LSR, na obszarze której będzie on realizowany. czytaj dalej o: Usługi społeczne – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie – konkurs

Aktywna integracja – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie – konkurs

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzi nabór wniosków w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.4 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie.

Przedmiotowy konkurs realizowany jest z zastosowaniem instrumentu terytorialnego jakim jest Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS) zgodnie z formułą pośrednią. Przyznanie dofinansowania możliwe jest wyłącznie dla projektów realizowanych na obszarach funkcjonalnych LSR. Działania w ramach projektu w sposób obligatoryjny muszą być spójne z diagnozą i celami określonymi w LSR, na obszarze której będzie on realizowany. czytaj dalej o: Aktywna integracja – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie – konkurs

Rozwój usług zdrowotnych – konkurs

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza konkurs w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych.

W ramach konkursu Wnioskodawcy/Projektodawcy mogą składać wnioski na następujący typ projektu:

 • Działania w zakresie deinstytucjonalizacji usług zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z kierunkami określonymi w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze zdrowia na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu nr RPSL.09.02.06-IZ.01-24-079/16, który jest dostępny na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs pod adresem http://www.rpo.slaskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
Ogłoszenie o konkursie 9.2.6: http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/110

Rozstrzygnięcie konkursu „Gmina przyjazna rodzinie 2016”

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1686/133/V/2016 z dnia 23 sierpnia 2016 roku rozstrzygnął konkurs „Gmina przyjazna rodzinie 2016”. Decyzja Zarządu podjęta została w oparciu o wyniki prac komisji konkursowej, która oceniła wnioski złożone w ramach przedsięwzięcia zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie konkursu. Pod uwagę wzięto m.in. trwałość działań, dostosowanie inicjatywy przyjaznej rodzinie do potrzeb i problemów społeczności lokalnej oraz do lokalnej polityki rodzinnej, liczbę i rodzaj organizowanych przedsięwzięć na rzecz wsparcia rodziny, skuteczność inicjatywy, ocenę realizacji założonych, pozytywnych rezultatów, zasoby wykorzystywane w realizacji inicjatywy oraz innowacyjność.

Biorąc powyższe pod uwagę, tytuły „Gmina przyjazna rodzinie 2016” przyznano następującym gminom:

Lp. Nazwa gminy Tytuł zgłaszanej inicjatywy Wyniki
1. Dąbrowa Górnicza System działań prorodzinnych „Dąbrowa Górnicza przyjazna rodzinie I miejsce
2. Rybnik Rybnik – miasto wspierające rodziny II miejsce
3. Wyry Inicjatywy przyjazne rodzinom zamieszkującym gminę Wyry III miejsce

Wnioski w ramach konkursu złożyły również gminy: Będzin, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Tychy, Wojkowice i Zabrze.

Doceniając zaangażowanie wszystkich uczestników w podejmowanie inicjatyw na rzecz wsparcia rodziny serdecznie dziękujemy za udział w konkursie i gratulujemy laureatom.

Nabór wniosków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie województwa śląskiego w 2016 roku

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1462/126/V/2016 z dnia 19 lipca 2016 roku ogłosił nabór wniosków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie województwa śląskiego w 2016 roku.

Celem procedury jest wsparcie rozwoju oraz modernizacji bazy materialnej podmiotów realizujących programy psychoterapii uzależnień i współuzależnień oraz udzielających indywidualnych świadczeń zapobiegawczo – leczniczych i rehabilitacyjnych osobom uzależnionym od alkoholu i członkom ich rodzin. Zakłada się, że przeprowadzone w ramach naboru zadania przyczynią się m.in. do podniesienia jakości i zwiększenia dostępności usług świadczonych na rzecz osób uzależnionych oraz zmniejszenia szkód zdrowotnych i społecznych związanych z zażywaniem alkoholu. Powyższe działanie stanowi realizację zapisów Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020. Aktualizacja 2015 oraz Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2016-2020.

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją zainteresowane podmioty lecznicze mogą składać w terminie do dnia 9 sierpnia 2016 roku, w zaklejonych i opieczętowanych kopertach, w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), przy ulicy Modelarskiej 10, pok. 120 lub nadesłać przesyłką priorytetową pod wskazany adres.

Ważne: O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Załączniki:

Nabór wniosków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie województwa śląskiego w 2016 roku

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1461/126/V/2016 z dnia 19 lipca 2016 roku ogłosił nabór wniosków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie województwa śląskiego w 2016 roku.

Celem procedury jest wsparcie rozwoju i modernizacji podmiotów prowadzących działalność leczniczą na rzecz osób uzależnionych od narkotyków lub używających narkotyków w sposób szkodliwy. Zakłada się, że przeprowadzone w ramach naboru zadania przyczynią się m.in. do podniesienia jakości i zwiększenia dostępności usług świadczonych na rzecz osób uzależnionych oraz zmniejszenia szkód zdrowotnych i społecznych związanych z zażywaniem środków psychoaktywnych. Powyższe działanie stanowi realizację zapisów Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020. Aktualizacja 2015 oraz Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2011-2016. czytaj dalej o: Nabór wniosków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie województwa śląskiego w 2016 roku

Rozstrzygnięcie konkursu dla gmin i powiatów województwa śląskiego pod nazwą Wspieranie rozwoju lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2016 roku.

W dniu 27 czerwca 2016 roku uchwałą nr V/25/14/2016 Sejmik Województwa Śląskiego podjął decyzję o udzieleniu pomocy finansowej gminom i powiatom województwa śląskiego na realizację zadań w ramach konkursu pod nazwą Wspieranie rozwoju lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2016 roku.

czytaj dalej o: Rozstrzygnięcie konkursu dla gmin i powiatów województwa śląskiego pod nazwą Wspieranie rozwoju lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2016 roku.

Anulowano nabór wniosków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie województwa śląskiego w 2016 roku

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1124/120/V/2016 z dnia 14 czerwca 2016 roku uchylił  uchwałę nr 956/115/V/2016 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie ogłoszenia naboru wniosków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie województwa śląskiego w 2016 roku. Nabór wniosków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie województwa śląskiego w 2016 roku został anulowany ze względu na brak wystarczających środków finansowych przeznaczonych na realizację niniejszego zadania, pochodzących z tytułu opłat związanych z wydawaniem przez Marszałka Województwa zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu.

Anulowano nabór wniosków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie województwa śląskiego w 2016 roku

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1123/120/V/2016 z dnia 14 czerwca 2016 roku uchylił uchwałę nr 861/113/V/2016 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie ogłoszenia naboru wniosków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie województwa śląskiego w 2016 roku. Nabór wniosków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie województwa śląskiego w 2016 roku został anulowany ze względu na brak wystarczających środków finansowych przeznaczonych na realizację niniejszego zadania, pochodzących z tytułu opłat związanych z wydawaniem przez Marszałka Województwa zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu.

Nabór wniosków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w 2016 roku

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 956/115/V/2016 z dnia 24 maja 2016 roku ogłosił nabór wniosków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie województwa śląskiego w 2016 roku.

Celem procedury jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury materialnej i organizacyjnej podmiotów realizujących programy psychoterapii uzależnień i współuzależnień oraz udzielających indywidualnych świadczeń zapobiegawczo-leczniczych i rehabilitacyjnych osobom uzależnionym od alkoholu i członkom ich rodzin. Powyższe działanie stanowi realizację zapisów Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020. Aktualizacja 2015 oraz Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2016-2020. czytaj dalej o: Nabór wniosków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w 2016 roku

Nabór wniosków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii w 2016 roku

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 861/113/V/2016 z dnia 17 maja 2016 roku ogłosił nabór wniosków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie województwa śląskiego w 2016 roku.

Celem procedury jest wsparcie rozwoju i modernizacji podmiotów prowadzących działalność leczniczą na rzecz osób uzależnionych od narkotyków lub używających narkotyków w sposób szkodliwy. Zakłada się, że przeprowadzone w ramach naboru zadania przyczynią się m.in. do podniesienia jakości i zwiększenia dostępności usług świadczonych na rzecz osób uzależnionych oraz zmniejszenia szkód zdrowotnych i społecznych związanych z zażywaniem środków psychoaktywnych. Powyższe działanie stanowi realizację zapisów Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020. Aktualizacja 2015 oraz Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2011-2016. czytaj dalej o: Nabór wniosków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii w 2016 roku

Zapraszamy gminy województwa śląskiego do wzięcia udziału w konkursie „Gmina przyjazna rodzinie 2016”

W dniu 17 maja b.r. uchwałą nr 0855/113/V/2016 Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs „Gmina przyjazna rodzinie 2016”. Zadanie związane z organizacją powyższego konkursu jest zgodne z założeniami Programu pn. „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”.

Celem konkursu „Gmina przyjazna rodzinie 2016” jest wyróżnienie trzech gmin województwa śląskiego realizujących najbardziej wartościowe inicjatywy przyjazne rodzinie. Zwycięskim gminom zostaną przyznane nagrody Marszałka Województwa Śląskiego t.j. pamiątkowe statuetki i tabliczki oraz tytuł „Gminy przyjaznej rodzinie 2016”. czytaj dalej o: Zapraszamy gminy województwa śląskiego do wzięcia udziału w konkursie „Gmina przyjazna rodzinie 2016”

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2016 roku – przeciwdziałanie narkomanii

Uchwałą nr 845/112/V/2016 z dnia 10 maja 2016 roku Zarząd Województwa Śląskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2016 roku – przeciwdziałanie narkomanii

Podmioty dofinansowane uprzejmie prosimy o przygotowanie i przesłanie na adres e-mail: opa@rops-katowice.pl zaktualizowanego załącznika nr 2 do umowy, zawierającego opis poszczególnych działań, harmonogram, kosztorys.
Jednocześnie, na ten sam adres prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zawierającego informacje niezbędne do sporządzenia umowy dotacyjnej.

Zaktualizowany harmonogram wraz z kosztorysem realizacji zadania (załącznik nr 2 do umowy dotacyjnej) należy dostarczyć do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w terminie do 14 dni od otrzymania zawiadomienia o przyznaniu dotacji (za skuteczną formę uznaje się przekazanie zawiadomienia pocztą elektroniczną lub faksem oraz pocztą tradycyjną), nie później jednak niż w terminie 10 dni przed datą rozpoczęcia realizacji zadania.

Aktualizacja dokumentu winna uwzględniać zawarte w zawiadomieniu o przyznaniu dotacji wskazania dotyczące możliwości pokrycia z dotacji poszczególnych kosztów (z zachowaniem właściwych proporcji wysokości kosztów realizacji zadania finansowanych z dotacji oraz ze środków pochodzących z wkładu własnego).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (I piętro pok. 116, 121, 123, 125; tel.: 32-730-68-91/92/74/93).

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2016 roku – przeciwdziałanie problemom alkoholowym

Uchwałą nr 846/112/V/2016 z dnia 10 maja 2016 roku Zarząd Województwa Śląskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2016 roku – przeciwdziałanie problemom alkoholowym.

Podmioty dofinansowane uprzejmie prosimy o przygotowanie i przesłanie na adres e-mail: opa@rops-katowice.pl zaktualizowanego załącznika nr 2 do umowy, zawierającego opis poszczególnych działań, harmonogram, kosztorys.
Jednocześnie, na ten sam adres prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zawierającego informacje niezbędne do sporządzenia umowy dotacyjnej.

Zaktualizowany harmonogram wraz z kosztorysem realizacji zadania (załącznik nr 2 do umowy dotacyjnej) należy dostarczyć do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w terminie do 14 dni od otrzymania zawiadomienia o przyznaniu dotacji (za skuteczną formę uznaje się przekazanie zawiadomienia pocztą elektroniczną lub faksem oraz pocztą tradycyjną), nie później jednak niż w terminie 10 dni przed datą rozpoczęcia realizacji zadania.
Aktualizacja dokumentu winna uwzględniać zawarte w zawiadomieniu o przyznaniu dotacji wskazania dotyczące możliwości pokrycia z dotacji poszczególnych kosztów (z zachowaniem właściwych proporcji wysokości kosztów realizacji zadania finansowanych z dotacji oraz ze środków pochodzących z wkładu własnego).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (I piętro pok. 116, 121, 123, 125; tel.: 32-730-68-91/92/74/93).

Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej oceniającej merytorycznie oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2016 roku – przeciwdziałanie narkomanii.

Ogłasza się nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej oceniającej merytorycznie oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2016 roku – przeciwdziałanie narkomanii.

W naborze mogą wziąć udział przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 239) zgodnie z art. 15 ust. 2d cytowanej ustawy. czytaj dalej o: Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej oceniającej merytorycznie oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2016 roku – przeciwdziałanie narkomanii.

Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej oceniającej merytorycznie oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2016 roku – przeciwdziałanie problemom alkoholowym

Ogłasza się nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej oceniającej merytorycznie oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2016 roku – przeciwdziałanie problemom alkoholowym.

W naborze mogą wziąć udział przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 239) zgodnie z art. 15 ust. 2d cytowanej ustawy. czytaj dalej o: Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej oceniającej merytorycznie oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2016 roku – przeciwdziałanie problemom alkoholowym

Ogłoszenie konkursu dla gmin i powiatów województwa śląskiego pod nazwą Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim w 2016 roku.

Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 424/97/V/2016 z dnia 8 marca 2016 roku ogłoszony został konkursu dla gmin i powiatów województwa śląskiego pod nazwą Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim w 2016 roku.

W ramach przedmiotowego konkursu przewidziano realizację następujących zadań:

 1. Tworzenie nowych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie województwa śląskiego – realizowane przez gminy województwa śląskiego, których dochody uzyskane z tytułu koncesji na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych w 2015 roku nie przekroczyły kwoty 200 000,00 złotych oraz powiaty województwa śląskiego, z wyjątkiem gmin na prawach powiatu;
 2. Wzmocnienie działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży funkcjonujących na terenie województwa śląskiego – realizowane przez gminy województwa śląskiego, których dochody uzyskane z tytułu koncesji na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych w 2015 roku nie przekroczyły kwoty 200 000,00 złotych;
 3. Wsparcie tworzenia oraz wzmocnienie wyspecjalizowanych placówek świadczących pomoc osobom i rodzinom doświadczającym problemów alkoholowych, w tym przemocy – realizowane przez powiaty województwa śląskiego, z wyjątkiem gmin na prawach powiatu.

czytaj dalej o: Ogłoszenie konkursu dla gmin i powiatów województwa śląskiego pod nazwą Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim w 2016 roku.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2016 roku – przeciwdziałanie narkomanii

Uchwałą nr 422/97/V/2016 z dnia 8 marca 2016 roku Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2016 roku – przeciwdziałanie narkomanii.

Serdecznie zapraszamy do składania ofert podmioty uprawnione (określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 239), prowadzące działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień. czytaj dalej o: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2016 roku – przeciwdziałanie narkomanii

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2016 roku – przeciwdziałanie problemom alkoholowym

Uchwałą nr 423/97/V/2016 z dnia 8 marca 2016 roku Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2016 roku – przeciwdziałanie problemom alkoholowym.

Serdecznie zapraszamy do składania ofert podmioty uprawnione (określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 239), prowadzące działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień. czytaj dalej o: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2016 roku – przeciwdziałanie problemom alkoholowym

Konkurs dotacji dla gmin na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
z siedzibą w Katowicach
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
oraz
MINISTERSTWO ROZWOJU
z siedzibą w Warszawie
ul. Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

zapraszają do udziału w konkursie dotacji na wsparcie gmin w procesie opracowywania lub aktualizowania programów rewitalizacji

PRZEDMIOT KONKURSU

Projekt „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin” dotyczy wsparcia gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji, stanowiących podstawę ubiegania się o dotację z funduszy UE przy realizacji projektów rewitalizacyjnych. czytaj dalej o: Konkurs dotacji dla gmin na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji

Rozstrzygnięto konkurs „Gmina przyjazna rodzinie 2015”

W dniu 24 listopada 2015 roku uchwałą nr 2259/78/V/2015 Zarząd Województwa Śląskiego przyjął rozstrzygnięcie i wyłonił następujących laureatów konkursu:

 • I miejsce – Siemianowice Śląskie,
 • II miejsce – Częstochowa,
 • III miejsce – Żory.

Gminy te otrzymują tytuł „Gmina przyjazna rodzinie 2015” oraz nagrody Marszałka Województwa Śląskiego tj. statuetki i pamiątkowe tabliczki potwierdzające przyznanie tytułu.
Konkurs pn. „Gmina przyjazna rodzinie 2015”, który jest jednym z zadań Programu pn. „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”, został ogłoszony 25 sierpnia 2015 roku uchwałą nr 1584/62/V/2015 Zarządu Województwa Śląskiego. Celem konkursu było wyróżnienie trzech gmin województwa śląskiego realizujących najbardziej wartościowe inicjatywy przyjazne rodzinie (np. realizacja lokalnego programu wsparcia rodzin wielodzietnych, zwiększanie dostępności do instytucjonalnych form opieki nad dzieckiem, aktywizacja zawodowa młodych matek, wprowadzanie rozwiązań infrastrukturalnych dostosowanych do potrzeb rodziców z małymi dziećmi, itp.). Do końca września b.r. wpłynęły 22 wnioski na konkurs, z czego do oceny merytorycznej zakwalifikowano 18 z nich. W dniu 5 listopada b.r. obradowała komisja konkursowa, które dokonała oceny merytorycznej wniosków, zaś Zarząd Województwa Śląskiego przyjął rozstrzygnięcie konkursu i wybór laureatów.

Gratulujemy zwycięzcom!