Kategoria: Konkursy

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w latach 2019-2023

Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 2379/293/V/2018 z dnia  16 października  2018 roku  ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w latach 2019-2023.

Termin składania ofert: od 16-10-2018 do 07-11-2018

 1. Zał. do uchwały – Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w latach 2019-2023
 2. Wzór oferty otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w latach 2019-2023 – załącznik nr 1 do ogłoszenia
 3. Harmonogram realizacji zadania publicznego – załącznik nr 1.1. pod ofertę
 4. Przewidywana kalkulacja kosztów – załącznik nr 1.2. pod ofertę
 5. Przykładowe zadania regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej oraz zasady jej funkcjonowania  – załącznik nr 2 do ogłoszenia
 6. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji dla organizacji społecznych – załącznik nr 4 do ogłoszenia

Nabór przedstawicieli organizacji społecznych do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert

Termin naboru: od 16-10-2018 do 22-10-2018

 1. Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji społecznych do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w latach 2019-2023 – załącznik nr 3 do ogłoszenia
 2. Wzór formularza zgłoszeniowego osoby ubiegającej się o udział w pracach komisji konkursowej oceniającej wnioski złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w latach 2019-2023 – formularz do załącznika nr 3 do ogłoszenia

Rozstrzygnięto II edycję konkursu ofert dla gmin i powiatów województwa śląskiego pn.: Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim w 2018 roku

Sejmik Województwa Śląskiego w dniu 27 sierpnia 2018 roku podjął uchwałę nr V/56/9/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom i powiatom województwa śląskiego w ramach konkursu pn.: Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim w 2018 roku – II edycja.

Podmioty, którym udzielono pomocy finansowej prosimy o przygotowanie i przesłanie na adres e-mail: opa@rops-katowice.pl zaktualizowanego załącznika do umowy, zawierającego harmonogram i kosztorys zadania. Ponadto, na ten sam adres prosimy przesłać wypełniony formularz informacyjny, w celu sporządzenia umowy.

Załączniki:

 1. Załącznik do umowy (harmonogram i kosztorys zadania)
 2. Formularz informacyjny
 3. Wzór opisu faktur_rachunków
 4. Wzór umowy
 5. Wzór sprawozdania z realizacji zadania

Zarząd Województwa Śląskiego przyznał dotacje podmiotom wykonującym działalność leczniczą, realizującym zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie województwa śląskiego w 2018 roku

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1815/276/V/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 roku rozstrzygnął nabór wniosków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie województwa śląskiego w 2018 roku. W ramach naboru przyznano dotacje na wykonanie 6 zadań w łącznej kwocie 1 102 881,00 zł.
Dofinansowanie przez Samorząd Województwa Śląskiego realizacji działań ujętych we wnioskach umożliwi wsparcie procesu rozwoju podmiotów prowadzących leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych od narkotyków lub używających narkotyków w sposób szkodliwy. Przyczyni się także do podniesienia jakości świadczonych usług oraz zmniejszenia szkód zdrowotnych i społecznych związanych z zażywaniem środków psychoaktywnych.

Dofinansowane podmioty prosimy o podanie informacji niezbędnych do sporządzenia umowy dotacyjnej (zgodnie z załącznikami) oraz o przedstawienie 2 egzemplarzy kosztorysów inwestorskich realizacji zadania. W celu weryfikacji poprawności sporządzenia załącznika nr 1 do umowy, prosimy o niezwłocznie przesłanie go na adres opa@rops-katowice.pl. Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać pod numerem telefonu 32/ 730 68 92.

Załączniki:

Zarząd Województwa Śląskiego przyznał dotacje podmiotom wykonującym działalność leczniczą, realizującym zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie województwa śląskiego w 2018 roku

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1816/276/V/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 roku rozstrzygnął nabór wniosków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie województwa śląskiego w 2018 roku. W ramach naboru przyznano dotacje na wykonanie 7 zadań w łącznej kwocie 1 774 179,00 zł. Dofinansowanie przez Samorząd Województwa Śląskiego realizacji działań ujętych we wnioskach umożliwi wsparcie procesu rozwoju podmiotów prowadzących leczenie, rehabilitację i reintegrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu. Przedsięwzięcie wpisuje się w realizację Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020. Aktualizacja 2015 oraz Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2016-2020.

Dofinansowane podmioty prosimy o podanie informacji niezbędnych do sporządzenia umowy dotacyjnej (zgodnie z załącznikami) oraz o przedstawienie 2 egzemplarzy kosztorysów inwestorskich realizacji zadania. W celu weryfikacji poprawności sporządzenia załącznika nr 1 do umowy, prosimy o niezwłoczne przesłanie go na adres opa@rops-katowice.pl. Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać pod numerem telefonu 32/ 730 68 92.

Załączniki:

Wciąż trwa nabór do Konkursów „Gmina przyjazna rodzinie 2018” i „Przyjaciel rodziny 2018”

Przypominamy o wciąż trwających konkursach „Gmina przyjazna rodzinie 2018”Przyjaciel rodziny 2018” ogłoszonych przez Zarząd Województwa Śląskiego. Nabór wniosków trwa do 31 lipca 2018 r. Wnioski należy przesłać lub dostarczyć osobiście do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na adres ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice. Dodatkowe informacje na temat konkursów można uzyskać pod nr tel. 32 730 68 82 lub 692 005 706. Zachęcamy uprawnione podmioty do udziału w konkursach.

 

„Gmina przyjazna rodzinie 2018”

Celem konkursu „Gmina przyjazna rodzinie 2018” jest wyróżnienie trzech gmin województwa śląskiego realizujących najbardziej wartościowe inicjatywy przyjazne rodzinie. Zwycięskim gminom zostaną przyznane nagrody Marszałka Województwa Śląskiego t.j. pamiątkowe statuetki i dyplomy oraz tytuł „Gminy przyjaznej rodzinie 2018”.

Zasady przeprowadzenia tej inicjatywy zostały określone w Regulaminie konkursu „Gmina przyjazna rodzinie 2018”. Zgodnie z nim wnioski złożone przez gminy zostaną ocenione pod względem merytorycznym przez Komisję Konkursową, która zarekomenduje Zarządowi Województwa Śląskiego laureatów – trzy gminy wdrażające najbardziej wartościowe inicjatywy na rzecz rodziny.

Załączniki:

 1. Regulamin konkursu „Gmina przyjazna rodzinie 2018”.
 2. Wzór wniosku dla gmin w konkursie „Gmina przyjazna rodzinie 2018”.

Przyjaciel rodziny 2018”

Celem konkursu „Przyjaciel rodziny 2018” jest wyróżnienie osób fizycznych zasłużonych dla regionalnej polityki prorodzinnej, które prowadzą lub prowadziły efektywne działania na rzecz rodzin. Laureatom zostaną przyznane nagrody finansowe, pamiątkowe dyplomy i statuetki oraz tytuł „Przyjaciela rodziny 2018”.

Wnioskodawcami w konkursie mogą być m.in. jednostki samorządu terytorialnego, gminne/powiatowe jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Zasady uczestnictwa w konkursie zostały określone w Regulaminie konkursu „Przyjaciel rodziny 2018”. Zgodnie z nim wnioski złożone przez podmioty do tego uprawnione zostaną ocenione pod względem merytorycznym przez Komisję Konkursową, która zarekomenduje Zarządowi Województwa Śląskiego laureatów.

Załączniki:

 1. Regulamin konkursu „Przyjaciel rodziny 2018”.
 2. Wzór wniosku dla gmin w konkursie „Przyjaciel rodziny 2018”.

Ogłoszenie konkursu ofert dla gmin i powiatów województwa śląskiego pn.: Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim w 2018 roku – II edycja

Uchwałą nr 1590/271/V/2018 z dnia 10 lipca 2018 roku Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs ofert dla gmin i powiatów województwa śląskiego pn.: Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim w 2018 roku – II EDYCJA.
W ramach konkursu przewidziano dofinansowanie projektów realizowanych przez:

 1. Gminy województwa śląskiego, których dochody uzyskane z tytułu koncesji na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych w 2017 roku nie przekroczyły kwoty 200 000,00 zł oraz których placówki wsparcia dziennego nie otrzymały pomocy finansowej z budżetu Województwa Śląskiego w 2018 roku, w ramach pierwszej edycji konkursu (Uchwała nr 1018/256/V/2018 z dnia 9 maja 2018 roku) w tym na:
  Zadanie nr 1: Utworzenie nowych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, a następnie ich prowadzenie.
  Zadanie nr 2: Wzmocnienie działalności funkcjonujących placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie województwa śląskiego.
 2. Powiaty województwa śląskiego, z wyjątkiem gmin na prawach powiatu oraz tych których specjalistyczne placówki nie otrzymały pomocy finansowej z budżetu Województwa Śląskiego w 2018 roku, w ramach pierwszej edycji konkursu (Uchwała nr 1018/256/V/2018 z dnia 9 maja 2018 roku) na
  Zadanie nr 3: Wzmocnienie placówek świadczących specjalistyczną pomoc osobom i rodzinom doświadczającym problemów alkoholowych, w tym przemocy

Oferty wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w terminie do dnia 24 lipca 2018 roku, w zaklejonych i opieczętowanych kopertach, w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), przy ulicy Modelarskiej 10, II piętro, pok. 215 lub nadesłać pocztą pod wskazany adres.
Decyduje data wpływu wniosku do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach.
Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (I piętro, pok. 113 i 114, e-mail: opa@rops-katowice.pl) lub telefonicznie pod numerem: 32/ 730 68 91, 93.

Do pobrania:

Rozstrzygnięcie konkursu ofert dla gmin i powiatów województwa śląskiego pn.: Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim w 2018 roku.

Sejmik Województwa Śląskiego w dniu 25 czerwca 2018 roku podjął uchwałę nr V/55/11/2018 w sprawie udzielenie pomocy finansowej gminom i powiatom województwa śląskiego pn.: Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim w 2018 roku.

Podmioty, którym udzielono pomocy finansowej prosimy o przygotowanie i przesłanie na adres e-mail: opa@rops-katowice.pl zaktualizowanego załącznika do umowy, zawierającego harmonogram i kosztorys zadania. Ponadto, na ten sam adres prosimy przesłać wypełniony formularz informacyjny, w celu sporządzenia umowy. czytaj dalej o: Rozstrzygnięcie konkursu ofert dla gmin i powiatów województwa śląskiego pn.: Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim w 2018 roku.

Rozstrzygnięcie Konkursu ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim w 2018 roku

Uchwałą nr 1264/262/V/2018 z dnia 5 czerwca 2018 roku, Zarząd Województwa Śląskiego rozstrzygnął Konkursu ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim w 2018 roku.

Podmioty dofinansowane uprzejmie prosimy o przygotowanie i przesłanie na adres e-mail: opa@rops-katowice.pl zaktualizowanego załącznika do umowy, zawierającego harmonogram i kosztorys zadania. Jednocześnie, na ten sam adres prosimy przesłać wypełniony formularz informacyjny, w celu sporządzenia umowy.

Zaktualizowany harmonogram wraz z kosztorysem realizacji zadania (załącznik do umowy) należy dostarczyć do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego do 14 dni od otrzymania powiadomienia, zaktualizowany harmonogram oraz kosztorys realizacji zadania (z zachowaniem właściwych proporcji wysokości kosztów realizacji zadania, finansowanych z przekazanych środków finansowych oraz ze środków pochodzących z wkładu własnego). Aktualizacja dokumentu winna uwzględniać zawarte w rozstrzygnięciu i/lub zawiadomieniu o przyznaniu dotacji wskazania dotyczące możliwości sfinansowania poszczególnych działań. czytaj dalej o: Rozstrzygnięcie Konkursu ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim w 2018 roku

Rozstrzygnięcie Konkursu ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim w 2018 roku

Uchwałą nr 1197/261/V/2018 z dnia 29 maja 2018 roku, Zarząd Województwa Śląskiego rozstrzygnął Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim w 2018 roku.

Podmioty dofinansowane uprzejmie prosimy o przygotowanie i przesłanie na adres e-mail: opa@rops-katowice.pl zaktualizowanego załącznika do umowy, zawierającego harmonogram i kosztorys zadania. Jednocześnie, na ten sam adres prosimy przesłać wypełniony formularz informacyjny, w celu sporządzenia umowy.
Zaktualizowany harmonogram wraz z kosztorysem realizacji zadania (załącznik do umowy) należy dostarczyć do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego do 14 dni od otrzymania powiadomienia, zaktualizowany harmonogram oraz kosztorys realizacji zadania (z zachowaniem właściwych proporcji wysokości kosztów realizacji zadania, finansowanych z przekazanych środków finansowych oraz ze środków pochodzących z wkładu własnego). Aktualizacja dokumentu winna uwzględniać zawarte w rozstrzygnięciu i/lub zawiadomieniu o przyznaniu dotacji wskazania dotyczące możliwości sfinansowania poszczególnych działań.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (I piętro pok. 111, 113, 114; tel.: 32/ 730 68 62/91/93).
Do pobrania:

Ogłoszenie konkursu ofert dla gmin i powiatów województwa śląskiego pn.: Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim w 2018 roku

Uchwałą nr 1018/256/V/2018 z dnia 9 maja 2018 roku Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs ofert dla gmin i powiatów województwa śląskiego pn.: Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim w 2018 roku.

W ramach konkursu przewidziano dofinansowanie projektów realizowanych przez:

 1.  Gminy województwa śląskiego, których dochody uzyskane z tytułu koncesji na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych w 2017 roku nie przekroczyły kwoty 200 000,00 zł, w tym:
  Zadanie nr 1: Utworzenie nowych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, a następnie ich prowadzenie.
  Zadanie nr 2: Wzmocnienie działalności funkcjonujących placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie województwa śląskiego
 2. Powiaty województwa śląskiego, z wyjątkiem gmin na prawach powiatu, w tym:
  Zadanie nr 3: Wzmocnienie placówek świadczących specjalistyczną pomoc osobom i rodzinom doświadczającym problemów alkoholowych, w tym przemocy.

czytaj dalej o: Ogłoszenie konkursu ofert dla gmin i powiatów województwa śląskiego pn.: Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim w 2018 roku

Dotacje dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie województwa śląskiego w 2018 roku.

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 987/255/V/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 roku ogłosił nabór wniosków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie województwa śląskiego w 2018 roku.

Celem procedury jest wsparcie rozwoju oraz modernizacji bazy materialnej podmiotów realizujących programy psychoterapii uzależnień i współuzależnień oraz udzielających indywidualnych świadczeń zapobiegawczo – leczniczych i rehabilitacyjnych osobom uzależnionym od alkoholu i członkom ich rodzin. Powyższe działanie stanowi realizację zapisów Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020. Aktualizacja 2015 oraz Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2016-2020.

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją w dwóch egzemplarzach zainteresowane podmioty lecznicze mogą składać w terminie do dnia 18 maja 2018 roku, w zaklejonych i opieczętowanych kopertach, w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), przy ulicy Modelarskiej 10, pok. 215 lub nadesłać przesyłką priorytetową pod wskazany adres. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Dotacje dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie województwa śląskiego w 2018 roku.

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 986/255/V/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 roku ogłosił nabór wniosków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie województwa śląskiego w 2018 roku.

Celem procedury jest wsparcie rozwoju i modernizacji podmiotów prowadzących działalność leczniczą na rzecz osób uzależnionych od narkotyków lub używających narkotyków w sposób szkodliwy. Zakłada się, że przeprowadzone w ramach naboru zadania przyczynią się m.in. do podniesienia jakości i zwiększenia dostępności usług świadczonych na rzecz osób uzależnionych oraz zmniejszenia szkód zdrowotnych i społecznych związanych z zażywaniem środków psychoaktywnych. Powyższe działanie stanowi realizację zapisów Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020. Aktualizacja 2015 oraz Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2017-2020.

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją w dwóch egzemplarzach zainteresowane podmioty lecznicze mogą składać w terminie do dnia 18 maja 2018 roku, w zaklejonych i opieczętowanych kopertach, w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), przy ulicy Modelarskiej 10, pok. 215 lub nadesłać przesyłką priorytetową pod wskazany adres. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Ogłoszenie naboru przedstawiciela organizacji pozarządowych do komisji konkursowej oceniającej merytorycznie oferty złożone w ramach Konkursu ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim w 2018 roku

Ogłasza się nabór do komisji konkursowej oceniającej merytorycznie oferty złożone w ramach Konkursu ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim w 2018 roku. W naborze mogą wziąć udział przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 450) z wyłączeniem podmiotów biorących udział w konkursie.

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (I piętro, pok. 113 i 114, e-mail: opa@rops-katowice.pl) lub telefonicznie pod numerem: 32/ 730 68 91, 93.

 1. Formularz zgłoszeniowy
 2. Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie Konkursu ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim w 2018 roku

Uchwałą nr 774/251/V/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 roku Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim w 2018 roku. czytaj dalej o: Ogłoszenie Konkursu ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim w 2018 roku

Ogłoszenie Konkursu ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim w 2018 roku

Uchwałą nr 700/250/V/2018 z dnia 27 marca 2018 roku Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim w 2018 roku.

W ramach konkursu przewidziano realizację następujących zadań:

 1. Działania na rzecz zwiększenia kompetencji wychowawczych rodziców/opiekunów w zakresie kształtowania właściwych postaw dzieci i młodzieży wobec narkotyków i narkomanii.
 2. Wzmocnienie skutecznych oddziaływań w zakresie profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych.
 3. Wspieranie działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w zakresie socjoterapii oraz profilaktyki zachowań ryzykownych, w tym narkomanii.
 4. Wspieranie osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin.
 5. Przedsięwzięcia na rzecz redukcji szkód zdrowotnych i społecznych z zakresu narkomanii.

Do udziału w konkursie uprawnione są podmioty posiadające osobowość prawną, prowadzące działalność zgodą z przedmiotem konkursu, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w ustawie o zdrowiu publicznym. W przypadku realizacji zadania nr 3 są to ww. podmioty, które prowadzą na terenie województwa śląskiego placówkę wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w oparciu o przepisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Oferty wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w terminie do dnia 23 kwietnia 2018 roku, w zaklejonych i opieczętowanych kopertach, w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), przy ulicy Modelarskiej 10, II piętro, pok. 215 lub nadesłać pocztą pod wskazany adres.

Decyduje data wpływu wniosku do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach.

Uprawnione podmioty aplikujące o dotację, proszone są, o ile to możliwe, o składanie dokumentacji konkursowej zadrukowanej dwustronnie.

Wersję elektroniczną oferty o dofinansowanie można dodatkowo przesyłać na adres: dotacje@rops-katowice.pl, podając w tytule wiadomości nazwę Oferenta.

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (I piętro, pok. 113 i 114, e-mail: opa@rops-katowice.pl) lub telefonicznie pod numerem: 32/ 730 68 91, 93.

Do pobrania:

Ogłoszenie naboru przedstawiciela organizacji pozarządowych do komisji konkursowej oceniającej merytorycznie oferty złożone w ramach Konkursu ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim w 2018 roku

Ogłasza się nabór do komisji konkursowej oceniającej merytorycznie oferty złożone w ramach Konkursu ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim w 2018 roku. W naborze mogą wziąć udział przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 450) z wyłączeniem podmiotów biorących udział w konkursie.

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (I piętro, pok. 113 i 114, e-mail: opa@rops-katowice.pl) lub telefonicznie pod numerem: 32/ 730 68 91, 93.

 

 

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie województwa śląskiego w latach 2018-2022

Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 2784/233/V/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie województwa śląskiego w latach 2018-2022. Spośród 4 złożonych ofert wszystkie spełniły konkursowe wymogi formalne.

Wyniki zakończonego konkursu:

Dokumenty potrzebne do sporządzenia umowy dotacyjnej – wzory:

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie województwa śląskiego w latach 2018-2022

Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 2500/228/V/2017 z dnia  28.11.2017 roku ogłosił otwarty  konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie województwa śląskiego w latach 2018-2022.

Termin składania ofert: od 28-11-2017 do 20-12-2017

 1. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie województwa śląskiego w latach 2018-2022
 2. Wzór oferty
 3. 1.1. Harmonogram
 4. 1.2. Kalkulacja przewidywanych kosztów
 5. Przykładowe zadania ośrodka adopcyjnego oraz zasady jego funkcjonowania
 6. Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji społecznych do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie województwa śląskiego w latach 2018-2022
 7. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom społecznym

Rozstrzygnięcie konkursu ofert dla gmin i powiatów województwa śląskiego pn.: Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim w 2017 roku

Sejmik Województwa Śląskiego w dniu 28 sierpnia 2017 roku podjął uchwałę nr V/41/9/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom i powiatom województwa śląskiego w ramach konkursu ofert dla gmin i powiatów województwa śląskiego pn.: Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim w 2017 roku. czytaj dalej o: Rozstrzygnięcie konkursu ofert dla gmin i powiatów województwa śląskiego pn.: Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim w 2017 roku

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim w 2017 roku

Uchwałą nr 1670/211/V/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 roku Zarząd Województwa Śląskiego rozstrzygnął konkurs ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim w 2017 roku.

czytaj dalej o: Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim w 2017 roku

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim w 2017 roku

Uchwałą nr 1669/211/V/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 roku Zarząd Województwa Śląskiego rozstrzygnął konkurs ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim w 2017 roku.

czytaj dalej o: Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim w 2017 roku

Zarząd Województwa Śląskiego przyznał dotacje podmiotom wykonującym działalność leczniczą, realizującym zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie województwa śląskiego w 2017 roku

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1548/208/V/2017 z dnia 1 sierpnia 2017 roku rozstrzygnął nabór wniosków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie województwa śląskiego w 2017 roku. W ramach naboru przyznano dotacje na wykonanie 7 zadań w łącznej kwocie 613 648,00 zł.

Dofinansowanie przez Samorząd Województwa Śląskiego realizacji działań ujętych we wnioskach umożliwi wsparcie procesu rozwoju podmiotów prowadzących leczenie i rehabilitację osób uzależnionych od alkoholu. Przedsięwzięcie wpisuje się w realizację Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020. Aktualizacja 2015 oraz Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2016-2020. czytaj dalej o: Zarząd Województwa Śląskiego przyznał dotacje podmiotom wykonującym działalność leczniczą, realizującym zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie województwa śląskiego w 2017 roku

Zarząd Województwa Śląskiego przyznał dotacje podmiotom wykonującym działalność leczniczą, realizującym zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie województwa śląskiego w 2017 roku

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1549/208/V/2017 z dnia 1 sierpnia 2017 roku rozstrzygnął nabór wniosków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie województwa śląskiego w 2017 roku. W ramach naboru przyznano dotacje na wykonanie 7 zadań w łącznej kwocie 699 970,00 zł.

Dofinansowanie przez Samorząd Województwa Śląskiego realizacji działań ujętych we wnioskach umożliwi wsparcie procesu rozwoju podmiotów prowadzących leczenie i rehabilitację osób uzależnionych od narkotyków lub używających narkotyków w sposób szkodliwy. Przyczyni się także do podniesienia jakości świadczonych usług oraz zmniejszenia szkód zdrowotnych i społecznych związanych z zażywaniem środków psychoaktywnych. czytaj dalej o: Zarząd Województwa Śląskiego przyznał dotacje podmiotom wykonującym działalność leczniczą, realizującym zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie województwa śląskiego w 2017 roku

Konkurs „Gmina przyjazna rodzinie 2017” otwarty

W dniu 25 lipca 2017 roku uchwałą nr 1489/207/V/2017 Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił IV edycję konkursu „Gmina przyjazna rodzinie 2017”. Zadanie związane z organizacją powyższego konkursu jest zgodne z założeniami Programu pn. „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”.

Celem konkursu „Gmina przyjazna rodzinie 2017” jest wyróżnienie trzech gmin województwa śląskiego realizujących najbardziej wartościowe inicjatywy przyjazne rodzinie. Zwycięskim gminom zostaną przyznane nagrody Marszałka Województwa Śląskiego t.j. pamiątkowe statuetki i dyplomy oraz tytuł „Gminy przyjaznej rodzinie 2017”. czytaj dalej o: Konkurs „Gmina przyjazna rodzinie 2017” otwarty

Ogłoszenie Konkursu „Ambasador/Ambasadorka Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2017”

Zdjęcie Ambasador Srebrnego Pokolenia

Czy znasz seniora aktywnie angażującego się w pomoc na rzecz innych? A może takiego, który jest liderem w swojej społeczności?

Jeśli tak to zgłoś go w Konkursie „Ambasador/Ambasadorka Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2017” ogłoszonym przez Zarząd Województwa Śląskiego.

Jego głównym celem jest wyróżnienie dwóch osób starszych – Ambasadorów Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2017, którzy stanowią godny do naśladowania wzór dla innych seniorów, wyróżniających się wybitną działalnością i postawą.  Laureaci konkursu uzyskają prawo do używania tytułu „Ambasador/Ambasadorka Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2017” oraz otrzymają pamiątkowe dyplomy i/lub statuetki i/lub nagrody. czytaj dalej o: Ogłoszenie Konkursu „Ambasador/Ambasadorka Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2017”