Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie polityki społecznej w 2014 roku – pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą: Organizacja pomocy materialnej na rzecz dzieci z Obwodu Donieckiego (Ukraina)

Uchwałą nr 1942/374/IV/2014 z dnia 21 października 2014 roku Zarząd Województwa Śląskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego
w dziedzinie polityki społecznej w 2014 roku – pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą: Organizacja pomocy materialnej na rzecz dzieci z Obwodu Donieckiego (Ukraina).

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji pn.: „Rola regionalnej polityki społecznej w integracji społecznej mieszkańców województwa śląskiego”, która odbędzie się w dniach 20-21 listopada 2014 roku w Ustroniu w hotelu „Wilga” przy ul. Zdrojowej 7.

Celem konferencji jest pogłębienie wiedzy oraz wymiana doświadczeń na temat roli regionalnej i lokalnych polityk społecznych w rozwiązywaniu problemów społecznych województwa śląskiego w obliczu zachodzących zmian demograficznych, jak również zapoznanie uczestników z wynikami badania Obserwatorium Integracji Społecznej pn.: „Aktywność opiekuńcza mieszkańców województwa śląskiego”.

Do dnia 27 października 2014 roku można składać wnioski do udziału w konkursie Gmina przyjazna rodzinie

Wnioski należy składać w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach przy ulicy Modelarskiej 10 lub nadesłać drogą pocztową – o zakwalifikowaniu wniosku do konkursu decyduje data wpływu do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

W dniu 14 października 2014 roku w Katowicach odbyła się debata regionalna „Ekonomia społeczna – postawmy na efektywność i skuteczność”. Jej celem było dokonanie wielowymiarowej oceny stanu sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim i określenie czynników kluczowych dla jego rozwoju, w kontekście funkcjonalności produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego pn. „Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna”.

W imieniu Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu e-learningowym, realizowanym w ramach projektu ..Szkolenie e-learningowe z nowatorskich metod pracy socjalnej i publikacja specjalistycznej literatury z zakresu polityki społecznej i pracy socjalnej".

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza do wzięcia udziału w dwudniowych warsztatach na temat:

  • „Mapowanie zasobów, sieciowanie i motywowanie partnerów do współpracy, czyli jak nawiązać międzyinstytucjonalną współpracę partnerską i ją utrzymać”
  • „Partnerskie inicjatywy lokalne – rodzaje działań i metody ich realizacji na podstawie analizy dobrych praktyk”
    oraz
  • „Partnerstwo lokalne jako otoczenie ekonomii społecznej - tworzenie partnerstw międzyinstytucjonalnych i międzysektorowych na rzecz podmiotów ekonomii społecznej”

- Pełna informacja oraz formularze zgłoszeniowe

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego informuje, że w dniu 4 listopada 2014 roku w Sosnowcu odbędzie się V Regionalna Konferencja „Profilaktyka i interwencja w sytuacji krzywdzenia małych dzieci”.

Konferencja adresowana jest m.in. do przedstawicieli oświaty, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz członków zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Strony

Subscribe to Kanał strony głównej