W dniu 25 sierpnia 2015 roku uchwałą nr 1583/62/V/2015 Zarząd Województwa Śląskiego podjął decyzję o przyznaniu dotacji celowych dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie województwa śląskiego w 2015 roku.

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1471/59/V/2015 z dnia 11 sierpnia 2015 roku podjął decyzję o udzieleniu dotacji celowych dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie województwa śląskiego w 2015 roku.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza do udziału w szkoleniach na temat:. Prowadzenie działań interwencyjnych wobec osób zażywających substancje psychoaktywne i Zaburzenia więzi w rodzinie z problemem alkoholowym. Osoba zgłaszająca się może wybrać jeden z zaproponowanych tematów.

Szkolenie: Prowadzenie działań interwencyjnych wobec osób zażywających substancje psychoaktywne

Śląski Urząd Wojewódzki opublikował Bazę teleadresową podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzina dotkniętych przemocą w rodzinie w województwie śląskim.

Dokument zawiera m. in. opis świadczonych usług oraz harmonogram godzinowy pracy poszczególnych podmiotów.

Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 1117/45/V/2015 z dnia 24 czerwca 2015 roku został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2015 roku – przeciwdziałanie problemom alkoholowym.

Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 1116/45/V/2015 z dnia 24 czerwca 2015 roku został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2015 roku – przeciwdziałanie narkomanii.

W dniu 22 czerwca 2015 roku uchwałą nr V/10/11/2015 Sejmik Województwa Śląskiego podjął decyzję o udzieleniu pomocy finansowej gminom i powiatom województwa śląskiego na realizację zadań w ramach konkursu pod nazwą Wzmocnienie rozwoju lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2015 roku.

Strony

Subscribe to Kanał strony głównej