W imieniu Organizatora - Galerii „Sztuka u Seniorów” z Krakowa – zachęcamy do udziału w konkursie plastycznym „Radość Sztuki – Sztuka Radości”.

Celem przedsięwzięcia jest integracja artystów przebywających w placówkach pomocy społecznej oraz umożliwienie im prezentacji swojego talentu.

Konkurs jest skierowany do osób:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza do wzięcia udziału w debacie na temat klauzul społecznych, w ramach projektu systemowego „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego”.

Ogłasza się nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej oceniającej merytorycznie oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie polityki społecznej w 2015 roku – wzmocnienie działań na rzecz włączenia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób starszych.

W celu umożliwienia podmiotom ekonomii społecznej szerszej promocji oferowanych produktów i usług, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego stworzył internetowy katalog podmiotów ekonomii społecznej funkcjonujących na terenie województwa śląskiego, w ramach projektu systemowego „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego”.

Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs na wybór organizacji partnerskich do udziału w realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020. Program finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).
Celem konkursu jest wyłonienie organizacji partnerskich, które będą dystrybuowały artykuły spożywcze dla osób najbardziej potrzebujących i prowadziły działania towarzyszące w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020.

W dniu 31 sierpnia b.r. uchwałą nr V/11/6/2015 Sejmik Województwa Śląskiego przyjął dokument pn. „Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020. Aktualizacja 2015”. Zadanie związane z opracowaniem, aktualizacją i realizacją wojewódzkiej strategii polityki społecznej należy, zgodnie z treścią artykułu 21 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 roku poz. 163 ze zm.), do zadań własnych samorządu województwa.

Strony

Subscribe to Kanał strony głównej