Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 1117/45/V/2015 z dnia 24 czerwca 2015 roku został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2015 roku – przeciwdziałanie problemom alkoholowym.

Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 1116/45/V/2015 z dnia 24 czerwca 2015 roku został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2015 roku – przeciwdziałanie narkomanii.

W dniu 22 czerwca 2015 roku uchwałą nr V/10/11/2015 Sejmik Województwa Śląskiego podjął decyzję o udzieleniu pomocy finansowej gminom i powiatom województwa śląskiego na realizację zadań w ramach konkursu pod nazwą Wzmocnienie rozwoju lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2015 roku.

Uprzejmie informujemy, że od 26 czerwca do 24 lipca 2015 roku prowadzony będzie nabór zgłoszeń na szkolenia realizowane w ramach piątej edycji projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego pn.: Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa ślaskiego.
Zapraszamy do zapoznania się z tematyką oferowanych szkoleń (po kliknięciu w nazwę wybranego szkolenia, otworzy się PDF zawierający wszystkie informacje, dotyczące szkolenia).

Zapraszamy do udziału w szkoleniu i seminariach szkoleniowych w ramach projektu Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w partnerstwie z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza pracowników i wolontariuszy domów pomocy społecznej, przedstawicieli ochrony zdrowia, pracowników socjalnych, psychologów i pedagogów do udziału w szkoleniu na temat: Osoby uzależnione od alkoholu w domach pomocy społecznej - diagnoza i wsparcie.

Szkolenie zorganizowane zostanie w dniach 29-30 czerwca 2015 roku w Hotelu Tycjan w Milówce przy Placu Wolności 7.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza do udziału w szkoleniu na temat: Rodzina wobec uzależnienia dziecka od narkotyków. Adresatami szkolenia są przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, oświaty, punktów konsultacyjnych, jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, organizacji społecznych, a także pełnomocnicy i członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów uzależnień.

Strony

Subscribe to Kanał strony głównej