Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 624/326/IV/2014 z dnia 8 kwietnia 2014 roku został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2014 roku – przeciwdziałanie narkomanii (dla ofert złożonych w terminie od dnia 30 grudnia 2013 do dnia 10 lutego 2014 roku) – I edycja.

Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 625/326/IV/2014 z dnia 8 kwietnia 2014 roku został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2014 roku – przeciwdziałanie problemom alkoholowym (dla ofert złożonych w terminie od dnia 30 grudnia 2013 do dnia 10 lutego 2014 roku) – I edycja.

Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 487/321/IV/2014 z dnia 25 marca 2014 roku ogłoszony został konkurs dla gmin i powiatów województwa śląskiego pod nazwą Wzmocnienie rozwoju lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2014 roku.

W ramach konkursu przewidziano realizację zadań mających na celu utworzenie i wzmocnienie placówek opiekuńczo-specjalistycznych wsparcia dziennego (świetlic lub klubów) dla dzieci i młodzieży na terenie województwa śląskiego, a także wsparcie tworzenia oraz wzmocnienie wyspecjalizowanych placówek świadczących pomoc osobom i rodzinom doświadczającym problemów alkoholowych, w tym przemocy.

Informacja dotycząca przeprowadzenia przez Regionalną Komisję Egzaminacyjną ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych egzaminu na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny poniżej:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego informuje, że z inicjatywy Ministra Sprawiedliwości rozpoczęły się obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Przedsięwzięcie to ma na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa oraz instytucji państwowych i samorządowych na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Strony

Subskrybuj Kanał strony głównej