W dniu 20 maja b.r. w Regionalnym Ośrodku Metodyczno-Edukacyjnym Metis w Katowicach odbyły się konsultacje społeczne aktualizowanego projektu „Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020” z przedstawicielami powiatów województwa śląskiego.

Zadanie związane z aktualizacją Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej należy do zadań własnych samorządu województwa i wynika z art. 21 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2015 roku poz. 163 ze zm.). Proces aktualizacji „Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020” prowadzony był w latach 2013-2015 przy udziale ponad 100 praktyków z obszaru pomocy i integracji społecznej, ekspertów oraz przedstawicieli środowisk naukowych z całego województwa. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego pełni funkcję koordynatora tego zadania. Po przeprowadzonych konsultacjach społecznych i naniesieniu stosownych zmian zaktualizowany dokument zostanie przekazany do akceptacji Sejmikowi Województwa Śląskiego.

Budowanie mostów między pokoleniami - zdjęcie grupowe Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w dniach od 11 do 14 maja 2015 roku organizował seminarium pn. Samotność i depresja wśród osób starszych, pod honorowym patronatem Pani Aleksandry Skowronek – Wicemarszałek Województwa Śląskiego.

Spotkanie zrealizowane zostało w ramach projektu Budowanie mostów między pokoleniami - współpraca międzynarodowa na rzecz osób starszych („Building bridges between senior citzens and students in the elderly care in the UE”), finansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach programu Europa dla Obywateli - Działanie 1.2, Sieci miast partnerskich. Na program seminarium złożyły się wizyty studyjne w instytucjach zajmujących się pracą z osobami starszymi i ich rodzinami, prelekcje i warsztaty, dotyczące sytuacji tych osób w województwie śląskim i metod ich aktywizacji jako sposobu zapobiegania depresji i samotności, a także zagadnień polityki senioralnej. Uczestnicy mieli także okazję zwiedzić wybrane atrakcje turystyczne regionu – zabytkową Kopalnię Guido w Zabrzu, katowicką dzielnicę Nikiszowiec, cieszyńską starówkę oraz Park Śląski.

Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 679/34/V/2015 z dnia 7 maja 2015 roku ogłoszony został konkursu dla gmin i powiatów województwa śląskiego pod nazwą Wzmocnienie rozwoju lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2015 roku.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w dniach od 11 do 14 maja 2015 roku organizuje wizytę studyjną pn. „Samotność i depresja wśród osób starszych” z udziałem międzynarodowych delegacji. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objęła Pani Aleksandra Skowronek – Wicemarszałek Województwa Śląskiego.

Zostanie ona przeprowadzona we współpracy z licznymi partnerami, w tym: Domem Pomocy Społecznej Senior Residence w Katowicach, Dziennym Domem Pomocy Społecznej nr 4 w Dąbrowie Górniczej, Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Domem Pomocy Społecznej w Gorzycach, Dziennym Ośrodkiem Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (prowadzonym przez Cieszyńskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego „Więź”), Wydziałem Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie (Uniwersytet Śląski), Fundacją Park Śląski.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego we współpracy z Jurajskim Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej zaprasza do wzięcia udziału w seminarium „Ekonomia społeczna – współpraca się opłaca”, które odbędzie się 20 maja 2015 r. w Częstochowie w hotelu Dolcan (przy ul. Św. Rocha 224) w ramach projektu systemowego „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego”.

Ogłasza się nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej oceniającej merytorycznie oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2015 roku – przeciwdziałanie problemom alkoholowym.

Strony

Subscribe to Kanał strony głównej